Y Comisiynydd yn nodi Cynllun Gweithredu 5 pwynt i sicrhau nad yw pobl hŷn yn cael eu gadael ar ôl wrth i gostau byw gynyddu \\ Commissioner sets out 5-point Action Plan to ensure older people are not left behind as living costs spiral

Y Comisiynydd yn nodi Cynllun Gweithredu 5 pwynt i sicrhau nad yw pobl hŷn yn cael eu gadael ar ôl wrth i gostau byw gynyddu

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi ymuno â sefydliadau allweddol sy’n poeni am effaith y cynnydd cyflym mewn costau byw i gyhoeddi Cynllun 5 pwynt sy’n nodi’r camau y mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru eu cymryd i sicrhau bod pobl hŷn sy’n byw ar yr incymau isaf yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt y gaeaf hwn a’r flwyddyn nesaf, fel nad oes neb yn cael ei adael ar ôl wrth i Gymru wynebu argyfwng costau byw.

Mae’r Comisiynydd wedi datblygu Cam Gweithredu 5 Pwynt gyda chefnogaeth gan sefydliadau gan gynnwys Age Cymru, Sefydliad Bevan, Gofal a Thrwsio Cymru, Cyngor ar Bopeth Cymru, National Energy Action Cymru ac Oxfam Cymru.

Wrth gyhoeddi’r cynllun, mae’r Comisiynydd wedi rhybuddio bod perygl y bydd penderfyniad Llywodraeth Cymru i barhau i eithrio pobl hŷn sy’n cael Credyd Pensiwn o’i Chynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn gwaethygu’r anghydraddoldebau presennol a pheryglu iechyd a lles rhai o’r bobl hŷn mwyaf agored i niwed yng Nghymru.

Mae’r cynllun 5 pwynt yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd y camau gweithredu canlynol:

·         Ymestyn y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i bobl hŷn sy’n hawlio Credyd Pensiwn, ac ymestyn y dyddiad cau ar gyfer y cynllun presennol i alluogi pobl i hawlio cyn gynted â phosibl.

·         Cadw’r cymhwysedd hwn ar gyfer yr ail daliad a fydd yn cael ei wneud yn ddiweddarach eleni, a sicrhau bod y taliad hwn yn cael ei wneud cyn y gaeaf i arbed aelwydydd rhag gorfod dogni eu defnydd o ynni.

·         Cyhoeddi cynllun i gynyddu’r nifer sy’n hawlio Credyd Pensiwn, sy’n amlinellu’r targedau allweddol i’w cyrraedd. Dylai’r cam gweithredu gynnwys ymgyrch gyfathrebu wedi’i thargedu’n benodol at bobl hŷn, a chefnogaeth i fudiadau lleol i helpu pobl hŷn i hawlio’r hyn y mae ganddynt hawl iddo.

·         Codi ymwybyddiaeth o’r Gronfa Cymorth Dewisol i sicrhau bod pobl hŷn yn gwybod sut gallant hawlio, a symleiddio ac ehangu’r meini prawf cymhwysedd i gefnogi mwy o aelwydydd. Dylent hefyd gyhoeddi data ar niferoedd er mwyn i ni ddeall pwy sy’n hawlio a phwy sydd angen eu targedu i godi ymwybyddiaeth.

·         Datblygu cynllun gweithredu ar gyfer gaeaf 2022-23 i fynd i’r afael ag effeithiau negyddol ehangach tlodi tanwydd, gan gynnwys ehangu rhaglenni i wella effeithlonrwydd ynni cartrefi pobl hŷn a sicrhau bod cymorth a chyngor priodol yn cael eu paratoi cyn y cynnydd pellach a ddisgwylir mewn costau.

Dywedodd Heléna Herklots CBE, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru:

“Rwy’n hynod siomedig, er gwaethaf fy nghalwadau, a galwadau gan nifer cynyddol o sefydliadau arbenigol eraill, a thystiolaeth glir am raddfa tlodi ymysg pobl hŷn a’r effaith y mae hyn yn ei chael ar fywydau pobl, bod Llywodraeth Cymru yn parhau i eithrio pobl hŷn sy’n cael Credyd Pensiwn o’i Chynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf.

“Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn dechrau ystyried y gefnogaeth fydd ei hangen y gaeaf nesaf, ond mae’n ymddangos ei bod yn anwybyddu’r sefyllfa enbyd y mae llawer o bobl hŷn yn ei hwynebu’r gaeaf hwn a’r effaith y bydd hyn yn ei chael yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

“Dyna pam fy mod yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu’r Cynllun Gweithredu 5 pwynt rwyf wedi’i ddatblygu gyda chefnogaeth sefydliadau allweddol eraill i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael gafael ar y cymorth ariannol sydd ei angen arnynt – drwy’r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf a’r Gronfa Cymorth Dewisol – ac yn cael y budd-daliadau ariannol y mae ganddynt hawl iddynt, fel Credyd Pensiwn.

“Os na fydd Llywodraeth Cymru yn cymryd y camau hyn, bydd llawer o bobl hŷn yn cael eu gadael ar ôl wrth i Gymru wynebu’r argyfwng costau byw a bydd iechyd a lles degau o filoedd o bobl hŷn ar yr incymau isaf, a allai fod yn arbennig o agored i niwed ac sydd leiaf abl i ymdopi â chostau byw cynyddol, yn cael eu rhoi mewn perygl sylweddol, ac mae hyn yn gwbl annerbyniol.”

Mwy o wybobaeth: https://www.olderpeoplewales.com/cy/news/news/22-02-24/Joint_Statement_Older_people_are_at_risk_of_being_left_behind_in_the_cost-of-living_crisis_without_additional_support_from_the_Welsh_Government.aspx


Commissioner sets out 5-point Action Plan to ensure older people are not left behind as living costs spiral

The Older People’s Commissioner for Wales has joined forces with key organisations concerned about the impact of rapidly rising living costs to publish a 5-point Plan which sets out the action the Welsh Government must take to ensure that older people surviving on the lowest incomes have the support they need this winter and next, so that no-one is left behind as Wales faces the cost-of-living crisis.

The Commissioner has developed the 5-Point Action with support from organisations including Age Cymru, The Bevan Foundation, Care & Repair Cymru, Citizens Advice Cymru, National Energy Action Cymru and Oxfam Cymru.

Publishing the plan, the Commissioner has warned that the Welsh Government’s decision to continue to exclude older people in receipt of Pension Credit from its Winter Fuel Support Scheme risks exacerbating existing inequalities and putting the health and well-being of some of the most vulnerable older people in Wales at risk.

The 5-point plan calls for the following action from the Welsh Government:

·         Extend the eligibility criteria for the Winter Fuel Support Scheme to older people claiming Pension Credit, and extend the deadline for the current scheme to enable people to claim as soon as possible.

·         Maintain this eligibility for the second payment due later this year, and ensure that this payment is made ahead of the winter to save households having to ration their energy use.

·         Publish a plan to increase the take-up of Pension Credit, which outlines key targets to meet. The action should include a communications campaign targeted specifically at older people, and support for local organisations to support older people to claim what they are entitled to.

·         Raise awareness of the Discretionary Assistance Fund to ensure that older people know how they can claim, simplify and widen the eligibility criteria to support more households, and publish data on take-up so that we can understand who is claiming and who needs to be targeted to raise awareness.

·         Develop an action plan for winter 2022-23 to tackle the wider determinants of fuel poverty, including expanding programmes to improve the energy efficiency of older people’s homes and ensuring that appropriate support and advice is prepared ahead of expected further increases in costs.

Older People’s Commissioner for Wales, Heléna Herklots CBE, said:

“I am extremely disappointed that despite my calls, calls from a growing number of other expert organisations, and clear evidence about the scale of poverty amongst older people and impact this has on people’s lives the Welsh Government continues to exclude older people who receive Pension Credit from its Winter Fuel Support Scheme.

“The Welsh Government is already beginning to consider the support that will be needed next winter, but appears to be ignoring the desperate situation many older people are facing this winter and the impact this will have in the weeks and months ahead.

“That is why I am calling on the Welsh Government to implement the 5-point Action Plan I have developed with the support of other key organisations to ensure older people can access the financial support they need – both through the Winter Fuel Support Scheme and the Discretionary Assistance Fund – and are receiving the financial benefits they are entitled to, such as Pension Credit.

“If the Welsh Government fails to take this action, many older people will be left behind as Wales faces the cost-of-living crisis and the health and well-being of tens of thousands of older people on the lowest incomes, who may be particularly vulnerable and least able to deal with spiralling living costs, will be put at significant risk, something that quite simply is not acceptable.”

More information: https://www.olderpeoplewales.com/en/news/news/22-02-24/Joint_Statement_Older_people_are_at_risk_of_being_left_behind_in_the_cost-of-living_crisis_without_additional_support_from_the_Welsh_Government.aspx

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.