Archive

Vale of Glamorgan Council draft Annual Delivery Plan 2021-22 consultation extended deadline/ Dyddiad cau estynedig Cynllun Cyflawni Blynyddol 2021-22 drafft Cyngor Bro Morgannwg

vale of glamorgan
I wanted  to let you know that we have extended the deadline for the consultation on the Council’s draft Annual Delivery Plan 2021-22.  The closing date for responses has been extended by a few weeks to the 26th January to enable more people to respond to this important consultation.  We have also been made aware that there have been some difficulties with a link to the draft plan.  This problem has been rectified and you should now be able to access our draft plan for 2021-22 and we look forward to receiving your feedback on our proposals for the year ahead.
The draft Annual Delivery Plan sets out the actions we will undertake in 2021-22 as part of the delivery of the Council’s Corporate Plan for 2020 – 25.  The Corporate Plan sets our priorities for a five year period whilst the draft Annual Delivery Plan details what we will take forward in 2021-22.
We want to hear from as many people as possible to ensure we have the right actions in our Annual Delivery Plan and that we are addressing the issues that matter most to people in the Vale of Glamorgan.  The Plan details ongoing work being undertaken in response to the COVID-19 pandemic, our recovery strategy and proposed service improvements for 2021-22.   The Plan has been drafted in a particularly challenging time but it is important that we continue to plan for the year ahead and consult on our proposals for 2021-22.
A copy of the draft Plan and our online survey can be found on the Council’s website.   If you do not want to complete the online survey and would prefer to email your comments instead please send to [email protected]  The closing date for comments is the 26th January 2021.
Thank you,
Rob Thomas
 
Annwyl bawb, 
Roeddwn am roi gwybod i chi ein bod wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad ar Gynllun Cyflawni Blynyddol drafft y Cyngor ar gyfer 2021-22.  Mae’r dyddiad cau ar gyfer ymatebion wedi’i ymestyn ychydig wythnosau i 26 Ionawr i alluogi mwy o bobl i ymateb i’r ymgynghoriad pwysig hwn.  Rydym hefyd wedi cael gwybod y bu rhai anawsterau gyda dolen i’r cynllun drafft.  Mae’r broblem hon wedi’i datrys a dylech nawr allu mynd i’n cynllun drafft ar gyfer 2021-22. Edrychwn ymlaen at gael eich adborth ar ein cynigion ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Mae’r Cynllun Cyflawni Blynyddol drafft yn nodi’r camau gweithredu y byddwn yn eu cymryd yn 2021-22 yn rhan o’r gwaith o gyflawni Cynllun Corfforaethol 2020 – 25 y Cyngor.  Mae’r Cynllun Corfforaethol yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer cyfnod o bum mlynedd tra bo’r Cynllun Cyflawni Blynyddol drafft yn nodi’r hyn y byddwn yn ei ddwyn ger bron yn 2020-21.
Rydym am glywed gan gynifer o bobl â phosibl er mwyn sicrhau bod y camau gweithredu cywir gennym yn ein Cynllun Cyflawni Blynyddol a’n bod yn mynd i’r afael â’r materion sydd bwysicaf i bobl Bro Morgannwg.  Mae’r Cynllun yn manylu ar waith parhaus sy’n cael ei wneud mewn ymateb i bandemig COVID-19, ein strategaeth adfer a gwelliannau arfaethedig ar gyfer 2021-22.   Mae’r Cynllun wedi’i ddrafftio mewn cyfnod arbennig o heriol ond mae’n bwysig ein bod yn parhau i gynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod ac yn ymgynghori ar ein cynigion ar gyfer 2021-22.
Gellir dod o hyd i gopi o’r Cynllun drafft a’n harolwg ar-lein ar wefan y Cyngor.   Os nad ydych am gwblhau’r arolwg ar-lein ac y byddai’n well gennych e-bostio eich sylwadau yn lle hynny, anfonwch at [email protected]. Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw 26 Ionawr 2021.
Diolch,
Rob Thomas

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.