AgeRecent Post

Uned Atal Trais – Arolwg Ymchwil ar gyfer Gwylwyr / Violence Prevention Unit – Bystander Research Survey

 

Sgroliwch lawr ar gyfer y Saesneg / Please scroll down for English

Annwyl gyfaill,

Yn isod, fe welwch chi rywfaint o wybodaeth a allai fod o ddiddordeb.

Uned Atal Trais – Arolwg Ymchwil ar gyfer Gwylwyr

Mae Uned Atal Trais Cymru wedi cael arian gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynnal gwaith ymchwil hanfodol ar gam-drin domestig, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerwysg. Diben y gwaith yw ymchwilio i brofiadau ac ymddygiadau’r rhai sy’n dyst i achosion o drais a cham-drin domestig neu y mae ganddynt bryderon am achosion o’r fath a’r arwyddion eu bod yn digwydd yn ystod COVID-19.

Fel rhan o’r gwaith ymchwil hwn, mae’r tîm yn gofyn i aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru rannu, yn ddienw, eu profiad o fod yn dyst i achosion o gam-drin domestig neu eu pryderon am gam-drin domestig yn ystod y pandemig er mwyn sicrhau y gall gwylwyr gael y wybodaeth, y sgiliau a’r hyfforddiant cywir sydd eu hangen arnynt i ymyrryd yn ddiogel a helpu mwy o bobl yn y dyfodol.

Ewch i www.violencepreventionwales.co.uk/cy/arolwg a dilynwch y ddolen i lawrlwytho’r Daflen Wybodaeth i Gyfranogwyr, cyn penderfynu a ydych am gymryd rhan yn yr arolwg neu beidio.

 

Twitter: @WalesVPU

Facebook: WalesVPU

Instagram: @walesvpu

 

Cofiwch rannu’r wybodaeth gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gydweithwyr

Diolch yn fawr iawn,

Ddim eisiau’r newyddion diweddaraf wrth Heneiddio’n Dda? Rhowch wybod i ni a byddwn yn diweddaru ein cofnodion. Edrychwch ar ein polisi preifatrwydd yn https://bit.ly/2HEV9Or

 

Dear friend,

Please find below some information which we thought might be of interest.

Violence Prevention Unit – Bystander Research Survey

The Wales Violence Prevention Unit has secured funding from Public Health Wales to deliver vital domestic abuse research, in partnership with the University of Exeter. The research will investigate the experiences and behaviours of those who witness or have concerns about domestic violence and abuse and its warning signs during COVID-19.

As part of this research, the team is asking members of the Welsh public to anonymously share their experience of witnessing or having concerns about domestic abuse during the pandemic, so bystanders can be equipped with the right knowledge, skills and training necessary to safely intervene and help more people in the future.

Please visit www.violencepreventionwales.co.uk/survey and follow the link to download the Participant Information Sheet, before deciding whether to take part in the survey.

Twitter: @WalesVPU

Facebook: WalesVPU

Instagram: @walesvpu

 

Please share with any friends, family or colleagues

Thank you very much,

Don’t want to keep receiving updates from Ageing Well? Let us know and we’ll update our records. View our privacy policy at https://bit.ly/2HEV9Or.

Heneiddio yn Dda / Ageing Well

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales

Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi // We welcome receiving correspondence in Welsh, we will respond to correspondence in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to delay

Ffôn / Tel: 029 2044 5030

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg // We welcome calls in Welsh

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.