Archive

Uchafbwyntiau Gwybodaeth / Information Highlights

Gadael Neb ar Ôl: Camau gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn
Wedi’i atodi mae adroddiad diweddaraf y Comisiynydd – Gadael Neb ar Ôl: Camau gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn. Mae’r adroddiad ar gael ar-lein hefyd: https://www.olderpeoplewales.com/cy/news/news/20-08-18/Leave_no-one_behind_Action_for_an_age-friendly_recovery.aspx.
Mae’r adroddiad yn seiliedig ar dystiolaeth a gasglwyd drwy ymgysylltu’n helaeth â phobl hŷn, sydd wedi rhannu eu profiadau â’r Comisiynydd drwy gydol y pandemig, yn ogystal â gwybodaeth a thystiolaeth a gasglwyd drwy ymgysylltu’n barhaus â chyrff a sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl hŷn ac ar eu rhan.
 
Grŵp Atal Cam-drin
Ym mis Ebrill, sefydlodd y Comisiynydd grŵp gweithredu 27 o sefydliadau sy’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael y cymorth sydd ei angen arnynt i’w cadw’n ddiogel a’u hamddiffyn rhag camdriniaeth a throsedd.
 
Race Equality First – Eiriolaeth lechyd ar gyfer Pobl o Leiafrifoedd Ethnig
  • Mae prosiect MEE in Mind Race Equality First, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn cynnig eiriolaeth i unigolion BAME ar faterion iechyd
  • Yn amgaeedig, fe welwch chi mwy o wybodaeth
 
Cofiwch rannu’r wybodaeth gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gydweithwyr sydd â diddordeb.
Diolch yn fawr iawn,

Ddim eisiau’r newyddion diweddaraf wrth Heneiddio’n Dda? Rhowch wybod i ni a byddwn yn diweddaru ein cofnodion. Edrychwch ar ein polisi preifatrwydd yn https://bit.ly/2HEV9Or

 
Leave no-one behind: Action for an age-friendly recovery
Please find attached the Commissioner’s latest report – Leave no-one behind: Action for an age-friendly recovery. The report is also available online here: https://www.olderpeoplewales.com/en/news/news/20-08-18/Leave_no-one_behind_Action_for_an_age-friendly_recovery.aspx.
The report is based on evidence captured through extensive engagement with older people, who have shared their experiences with the Commissioner throughout the pandemic, as well as information and evidence gathered through ongoing engagement with bodies and organisations working with and for older people.
 
Stopping Abuse Action Group
In April, the Commissioner established an action group of 27 organisations who are working together to ensure that older people can get the support they need to keep them safe and protected from abuse and crime.
More information about their work is available here: https://www.olderpeoplewales.com/en/stopping-abuse/action-group.aspx
 
Race Equality First – MEE in Mind Health Advocacy
  • Race Equality First’s MEE in Mind project, funded by Welsh Government, offers advocacy for BAME individuals on health issues
  • More information attached
 

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.