Executive NewsRecent Post

The Older People’s Commissioner for Wales has launched a Facebook page!

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi lansio tudalen Facebook!

Yma yn swyddfa’r Comisiynydd, rydyn ni’n dathlu’r ffaith ein bod ni’n byw bywydau hirach ac iachach, ac rydyn ni’n deall pwysigrwydd ychwanegu bywyd at y blynyddoedd, nid dim ond blynyddoedd at fywyd.

Mae clywed gan bobl hŷn am y pethau sydd bwysicaf iddyn nhw yn hanfodol er mwyn helpu i arwain a dylanwadu ar ein gwaith ni, ac rydyn ni eisiau defnyddio Facebook fel llwyfan i gael sgwrs agored a gonest gyda phobl hŷn a rhanddeiliaid ledled Cymru.

Rydyn ni eisiau clywed gan bobl hŷn ynglŷn â beth sy’n gweithio’n dda, a beth sydd angen ei wella. Rydyn ni eisiau i bobl hŷn rannu eu barn am sut brofiad yw mynd yn hŷn yng Nghymru heddiw, a chlywed eu syniadau am y ffyrdd gorau o gyflawni newid oherwydd drwy gydweithio fe allwn ni helpu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd i fynd yn hŷn ynddo.

Os hoffech chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am waith y Comisiynydd, mae croeso i chi hoffi, dilyn a rhannu ein tudalen yma: https://www.facebook.com/Comisiynydd-Pobl-H%C5%B7n-Cymru-Older-Peoples-Commissioner-for-Wales-463421591135062/?modal=admin_todo_tour

The Older People’s Commissioner for Wales has launched a Facebook page!

Here at the Commissioner’s office, we celebrate the fact that we are living longer, healthier lives and we understand the importance of adding life to years, not just years to life.

Hearing from older people about the things that matter to them most is vital in helping to guide and shape our work and we want to use Facebook as a platform to have an open and honest conversation with older people and stakeholders throughout Wales.

We want to hear from older people about what is working well, and what needs to be improved. We want older people to share their opinions about what it’s like growing older in Wales today and hear their ideas on the best ways to deliver change because by working together, we can help to make Wales the best place in the world to grow older.

If you would like to keep up to date with the Commissioner’s work, feel free to like, follow and share our page here: https://www.facebook.com/Comisiynydd-Pobl-H%C5%B7n-Cymru-Older-Peoples-Commissioner-for-Wales-463421591135062/?modal=admin_todo_tour

 

Heneiddio yn Dda yng Nghymru / Ageing Well in Wales

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales

Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi // We welcome receiving correspondence in Welsh, we will respond to correspondence in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to delay

 

Ffôn / Tel: 029 2044 5046

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg // We welcome calls in Welsh

www.ageingwellinwales.com

Dilynwch ni ar Twitter @HeneiddioynDda / Follow us on Twitter @AgeingWellCymru

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.