CarersRecent Post

online sessions for carers in Wales

‘Me Time’ is a chance for unpaid carers to do something for their own enjoyment. These online sessions, funded by the Welsh Government, are a place where carers can get involved in a range of activities and explore new opportunities that they may not be able to do normally. We will be doing all sorts of things ranging from group viewings of the great wonders of the world, to arts, music, physical exercise, relaxation and mindfulness and so much more.
The sessions will be run from August to March 2021, with at least two sessions every week, at various times during the day, evenings and at weekends.  These sessions will be updated regularly on our website.
The Me Time programme has been set up as a result of carers sharing concerns about their mental health and emotional wellbeing. The sessions we are offering have been informed by carers’ feedback and we will be evolving the programme based on what carers tell us.
Our weekly Care for a Cuppa sessions, where unpaid carers are invited to join us for a chat with other carers and to hear from organisations across Wales about the ways they support carers and their loved ones.
Mae ‘Amser i Mi’ yn gyfle i ofalwyr di-dâl wneud rhywbeth er eu mwynhad eu hunain. Mae’r sesiynau ar-lein hyn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn fan lle gall gofalwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ac archwilio cyfleoedd newydd nad ydyn nhw yn gallu eu gwneud fel arfer o bosibl. Byddwn yn gwneud pob math o bethau yn amrywio o wylio rhyfeddodau mawr y byd mewn grŵp, i gelfyddydau, cerddoriaeth, ymarfer corff, ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar a chymaint mwy.
Cynhelir y sesiynau o fis Awst i fis Mawrth 2021, gydag o leiaf ddwy sesiwn bob wythnos, ar adegau amrywiol yn ystod y dydd, gyda’r nos ac ar benwythnosau.  Bydd y sesiynau hyn yn cael eu diweddaru’n rheolaidd ar ein gwefan.
Mae’r rhaglen Amser i Mi wedi’i sefydlu am fod gofalwyr wedi rhannu pryderon am eu hiechyd meddwl a’u lles emosiynol. Mae’r sesiynau rydym yn eu cynnig ar sail adborth gofalwyr a byddwn yn datblygu’r rhaglen ar sail yr hyn y mae gofalwyr yn ei ddweud wrthym.
Ein sesiynau Paned i Ofalwyr wythnosol, lle gwahoddir gofalwyr di-dâl i ymuno â ni am sgwrs gyda gofalwyr eraill ac i glywed gan sefydliadau ledled Cymru am y ffyrdd y maent yn cefnogi gofalwyr a’u hanwyliaid.
Amber Powell
Volunteer & Engagement Officer
Carers WalesWorking with volunteers and engaging with carers across mid and south Wales.
Carers Wales Cardiff CF15 9SS
www.carerswales.org

Comment here