Archive

Join Carers Wales for our first all Wales online Roadshow

In celebration of Carers Rights Day on 26th November, Carers Wales is hosting a series of online events. These events will be an opportunity to hear more about the work of Carers Wales, input into our work and access helpful information to help you in your caring role.

On the 25th Nov, we will be running 3 identical events, so that as many carers are able to join us for each session across the day as possible..

 • Morning event: 10am to 12noon
 • Afternoon event: 2pm to 4pm
 • Evening event: 6pm to 8pm

Event timetable

Welcome from Claire Morgan, Director including

 • A re-cap and overview of Carers Wales key work areas, including an overview of our Lottery Project which is almost complete
 • Carers Wales’ response during the pandemic
 • Our work priorities for the year ahead

Session 1: A choice of:

 • Your thoughts on Carers UK’s new Strategy 2025
 • Self-Advocacy – Speaking up for yourself and who you care for
 • Join us on a Welsh historical walk

Break

Session 2: A choice of:

 • Social enterprises and community co-ops – opportunities for carer-led services.
 • Knowing your rights as a carer
 • Music session with The Welsh National Opera

At the end all groups will re-join together. We will use the chat box to capture reflections, thoughts and questions. Wrap up and thank yous.

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-wales-online-roadshow-tickets-124793750467

Me Time’ is a chance for unpaid carers to do something for their own enjoyment. These online sessions, funded by the Welsh Government, are a place where carers can get involved in a range of activities and explore new opportunities that they may not be able to do normally. We will be doing all sorts of things ranging from group viewings of the great wonders of the world, to arts, music, physical exercise, relaxation and mindfulness and so much more.  Find out more here:  https://www.carersuk.org/wales/help-and-advice/me-time

Our weekly Care for a Cuppa sessions, where unpaid carers are invited to join us for a chat with other carers and to hear from organisations across Wales about the ways they support carers and their loved ones.

Find out more here:  https://www.carersuk.org/wales/help-and-advice/care-for-a-cuppa-in-wales

Ymunwch a Gofalwyr Cymru ar gyfer ein Sioe Deithiol Ar-Lein gyfan Cymru

 

I ddathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr ar 26 Tachwedd, mae Gofalwyr Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein. Bydd y digwyddiadau hun yn gyfle i glywed mwy am waith Gofalwyr Cymru, mewnbwn i’n gwaith a chael gafael ar wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu chi yn eich rôl ofalu.

 

Ar 25th Tachwedd, byddwn yn cynnal 3 digwyddiad union yr un fath, fel y gall cymaint o ofalwyr ymuno a ni a phosib.

 

• Digwyddiad bore: 10yb tan 12yp

• Digwyddiad prynhawn: 2yp tan 4yp

• Digwyddiad gyda’r nos: 6yp tan 8yp

 

Agenda

 

Croeso gan Claire Morgan, Cyfarwyddwr Carers Wales

Gan Gynnwys:

 

 • Ail-gapio a throsolwg o feysydd gwaith allweddol Gofalwyr Cymru, gan gynnwys trosolwg o’n Prosiect Loteri sydd bron wedi’i gwblhau

 

 • Ymateb ‘Gofalwyr Cymru’ yn ystod y pandemig
 • Ein blaenoriaethau gwaith ar gyfer y flwyddyn i ddod

 

Sesiwn 1: Dewis o:

• Eich meddyliau am Strategaeth 2025 newydd Carers UK

• Hunan Eiriolaeth – Siarad drosoch eich hun a’r perswn rydych chi’n gofalu amdano

• Ymunwch â ni ar daith gerdded hanesyddol Gymreig

 

Egwyl

 

Sesiwn 2: Dewis o:

• Mentrau cymdeithasol a chydweithfeydd cymunedol – cyfleoedd ar gyfer gwasanaethau a arweinir gan ofalwyr.

• Gwybod eich hawliau fel gofalwr

• Sesiwn gerddoriaeth Efo Opera Cenedlaethol Cymru

 

Ar y diwedd bydd pob grŵp yn ail-ymuno. Byddwn yn defnyddio’r blwch sgwrsio i ddal myfyrdodau, meddyliau a chwestiynau. Lapiwch a diolch.

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-wales-online-roadshow-tickets-124793750467

Mae ‘Amser i mi’ yn gyfle i ofalwyr di-dâl wneud rhywbeth er eu mwynhad eu hunain. Mae’r sesiynau ar-lein hyn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn fan lle gall gofalwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ac archwilio cyfleoedd newydd nad ydyn nhw yn gallu eu gwneud fel arfer o bosibl. Byddwn yn gwneud pob math o bethau yn amrywio o wylio rhyfeddodau mawr y byd mewn grŵp, i gelfyddydau, cerddoriaeth, ymarfer corff, ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar a chymaint mwy. Dysgwch fwy yma: https://www.carersuk.org/Wales/help-and-advice/ME-time

 

Ein sesiynau Paned i Ofalwyr wythnosol, lle gwahoddir gofalwyr di-dâl i ymuno â ni am sgwrs gyda gofalwyr eraill ac i glywed gan sefydliadau ledled Cymru am y ffyrdd y maent yn cefnogi gofalwyr a’u hanwyliaid.

Dysgwch fwy yma: https://www.carersuk.org/Wales/help-and-advice/Care-for-a-cuppa-in-Wales

Os hoffai eich sefydliad gymryd rhan yn Amser i mi neu Paned i Ofalwyr, yna atebwch i’r e-bost hwn.

If your organisation would like to be involved with Me Time or Care for a Cuppa, then please reply to this email.

 

Cofion / Kind regards,

Amber

 

 

Amber Powell
Volunteer & Engagement Officer
Carers Wales

Working with volunteers and engaging with carers across mid and south Wales.
Carers Wales Cardiff CF15 9SS
www.carerswales.org

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.