Executive NewsHealth newsRecent Post

Hygyrch #EverydayAgeism Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales #EverydayAgeism Campaign To: Ageing Well In Wales

Annwyl gyfaill,

 Ar 22ain Hydref, bydd y Comisiynydd Pobl Hŷn yn lansio ei hymgyrch #EverydayAgeism.

 Fel rhan o’r lansiad, byddem wrth ein bodd yn clywed gan rywun sydd wedi:

  • Cael profiad o wahaniaethu ar sail oed
  • Cael eu trin yn wahanol oherwydd eu hoed
  • Wynebu newid yn eu cymuned nad oedd wedi ystyried anghenion pobl hŷn

Os hoffech roi gwybod i ni am eich profiad, a byddech hefyd yn fodlon siarad â’r cyfryngau ar y diwrnod, cysylltwch â ni drwy ffonio 02920 445 030 neu drwy anfon e-bost i [email protected]  

 Diolch yn fawr iawn

 Ddim eisiau’r newyddion diweddaraf wrth Heneiddio’n Dda yng Nghymru? Rhowch wybod i ni a byddwn yn diweddaru ein cofnodion. Edrychwch ar ein polisi preifatrwydd yn https://bit.ly/2HEV9Or

  Dear friend,

On the 22nd October, the Older People’s Commissioner is launching her #EverydayAgeism campaign.

 As part of launching the campaign, we would love to hear from someone who has:

  • Experienced ageism
  • Been treated differently because of their age
  • Had a change in their community which hadn’t taken account of the needs of older people

If you would like to let us know your experience, and would also be willing to speak to the media on the day, please get in touch by phone on 02920 445 030 or email [email protected]  

 Thank you very much

 Don’t want to keep receiving updates from Ageing Well in Wales? Let us know and we’ll update our records. View our privacy policy at https://bit.ly/2HEV9Or.

 Heneiddio yn Dda yng Nghymru / Ageing Well in Wales

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales

Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL

 Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi // We welcome receiving correspondence in Welsh, we will respond to correspondence in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to delay

 Ffôn / Tel: 029 2044 5046

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg // We welcome calls in Welsh

www.ageingwellinwales.com

Dilynwch ni ar Twitter @HeneiddioynDda / Follow us on Twitter @AgeingWellCymru

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.