Archive

Heneiddion Dda – Gwybodaeth oddi Men’s Sheds Cymru a Re-engage / Ageing Well – Information from Men’s Sheds Cymru and Re-engage

 

Annwyl gyfaill,

Siediau Dynion Cymru

  • Yn amgaeedig, fe welwch chi Cylchlythyr Shared Times Siediau Dynion Cymru
  • Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siediau Dynion Cymru yn uniongyrchol gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar gael yma

 

Re-engage

  • Yn amgaeedig mae wybodaeth am Call Companions, gwasanaeth dros y ffôn di-gost i mynd i’r afael â unigrywdd ac ynysu, lle rydych yn cael eich paru â Companion i dderbyn galwadau wythnosol neu dwy waith y mis

Cofiwch rannu’r wybodaeth gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gydweithwyr sydd â diddordeb.

Diolch yn fawr iawn,

Ddim eisiau’r newyddion diweddaraf wrth Heneiddio’n Dda? Rhowch wybod i ni a byddwn yn diweddaru ein cofnodion. Edrychwch ar ein polisi preifatrwydd yn https://bit.ly/2HEV9Or

 

Dear friend,

Men’s Sheds Cymru

  • Please find attached the Men’s Sheds Cymru Newsletter Shared Times
  • For more information, contact Men’s Sheds Cymru directly by using the contact details available here

 

Re-engage

  • Attached is information about Call Companions, a free telephone service aimed at tackling loneliness and isolation, where you are matched with a Companion to receive weekly or bi-monthly phone calls

Please share with any friends, family or colleagues who may be interested.

Thank you very much,

Don’t want to keep receiving updates from Ageing Well? Let us know and we’ll update our records. View our privacy policy at https://bit.ly/2HEV9Or.

Heneiddio yn Dda / Ageing Well

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales

Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi // We welcome receiving correspondence in Welsh, we will respond to correspondence in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to delay

Ffôn / Tel: 029 2044 5030

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg // We welcome calls in Welsh

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.