Archive

Heneiddion Dda – Gwybodaeth oddi Men’s Sheds Cymru a Chwarae Teg / Ageing Well – Information from Men’s Sheds Cymru and Chwarae Teg

Annwyl gyfaill,

Siediau Dynion Cymru

  • Yn amgaeedig, fe welwch chi Cylchlythyr Siediau Dynion Cymru
  • Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siediau Dynion Cymru yn uniongyrchol gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar gael yma

 

Chwarae Teg

  • Mae Chwarae Teg yn darparu rhaglen datblygu gyrfa sydd wedi’i chyllido’n llawn ar gyfer menywod o bob oed ac mae’n gobeithio dechrau ym mis Medi
  • I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’w tudalen ar-lein yma

 

Cofiwch rannu’r wybodaeth gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gydweithwyr sydd â diddordeb.

Diolch yn fawr iawn,

Ddim eisiau’r newyddion diweddaraf wrth Heneiddio’n Dda? Rhowch wybod i ni a byddwn yn diweddaru ein cofnodion. Edrychwch ar ein polisi preifatrwydd yn https://bit.ly/2HEV9Or

 

Dear friend,

 

Men’s Sheds Cymru

  • Please find attached the Men’s Sheds Cymru Newsletter
  • For more information, contact Men’s Sheds Cymru directly by using the contact details available here

 

Chwarae Teg

  • Chwarae Teg are delivering a fully-funded career development programme for women of all ages which is looking to begin in September
  • For more information, visit their online page here

 

Please share with any friends, family or colleagues who may be interested.

Thank you very much,

Don’t want to keep receiving updates from Ageing Well? Let us know and we’ll update our records. View our privacy policy at https://bit.ly/2HEV9Or.

Heneiddio yn Dda / Ageing Well

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales

Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.