Archive

Grant Caledi i Denantiaid / Tenancy Hardship Grant

Prynhawn Da
 
Ynghlwm ceir taflen a allai fod yn ddefnyddiol i bobl y byddwch yn dod ar eu traws yn eich gwaith, boed yn staff, aelodau, neu bobl sy’n defnyddio’ch gwasanaethau i gael cyngor.
 
Mae’r Grant Caledi i Denantiaid wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer tenantiaid yn y sector preifat sydd wedi cronni ôl-ddyledion rhent yn ystod y pandemig Covid-19, er enghraifft drwy gael eu rhoi ar ffyrlo, cael gostyngiad sylweddol yn eu horiau gwaith, neu golli eu swyddi yn ystod y cyfnod hwnnw.
 
Dim ond tenantiaid nad oeddent yn derbyn budd-daliadau tai yn ystod y cyfnod y cronnwyd yr ôl-ddyledion sy’n gymwys i gael y grant.
 
Mae’r daflen hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gymorth arall sydd ar gael i denantiaid y sector rhentu preifat, yn enwedig y rhai nad ydynt yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y Grant Caledi i Denantiaid.
 
Byddwn yn ddiolchgar pe gallech rannu hyn mor eang â phosibl, yn arbennig gyda phobl a allai fod yn denantiaid yn y sector rhentu preifat, neu’r rhai a allai ddod i gysylltiad â thenantiaid y sector rhentu preifat yn eu gwaith.
 
Good Afternoon
Please find attached a leaflet which may be of use to people you may come across in your line of work, whether it be staff, members, or people who use your services for advice.
The Tenancy Hardship Grant is specifically designed for private sector tenants who have are behind in their rent during Covid-19, whether it be, for example, from being furloughed, having a drastic reduction in hours, or even losing their job during the pandemic.
The grant is only available to those tenants who were not in receipt of housing-related benefits during the time of arrears.
The leaflet also includes information about other help available for private rented sector tenants, in particular those who may not fit the criteria for the Tenancy Hardship Grant.

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.