AgeConsultationsRecent Post

Get engaged – Opportunities to get involved

 

Annwyl ffrind,

 
Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn cyfle ymgysylltu ynghylch rhoi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth galon Cyfoeth Naturiol Cymru
Rhannwch y gwahoddiad hwn gyda grwpiau cymunedol a mudiadau sy’n gweithio gyda chydraddoldeb a gyda’ch aelodau neu unigolion amrywiol.

Pwrpas y gwaith ymgysylltu hwn

Y gwaith ymgysylltu hwn yw eich cyfle i ddweud wrthym ni:
 • unrhyw beth y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei wneud yn dda o ran cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, yn eich barn chi
 • yr hyn y dylai Cyfoeth Naturiol Cymru ei wneud i wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn eu gwaith i gyd, yn eich barn chi
 • yr hyn y dylai Cyfoeth Naturiol Cymru ei wneud i recriwtio, cefnogi, cadw a dyrchafu mwy o staff amrywiol, yn eich barn chi
 • sut gall Cyfoeth Naturiol Cymru ymgysylltu mwy gyda chi a phobl a chymunedau amrywiol
 

Pwy yw Cyfoeth Naturiol Cymru?

Fe’n ffurfiwyd ym mis Ebrill 2013, a bu i ni gymryd drosodd y mwyafrif o swyddogaethau Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.
Rydym yn cyflogi 1,900 o staff ledled Cymru, ac yn rheoli saith y cant o arwynebedd tir Cymru gan gynnwys coetiroedd, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, canolfannau ymwelwyr, cyfleusterau hamdden a labordai.
Rydym yn ymatebydd categori un i oddeuty 9,000 o ddigwyddiadau amgylcheddol bob blwyddyn ledled Cymru, ac yn gyfrifol am reoli risg llifogydd o brif afonydd a’r môr.
Ein pwrpas yw sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio’n gynaliadwy, nawr ac yn y dyfodol.
Hwyrach eich bod wedi ein gweld yn gweithio’n galed yn cynnal a chadw ac yn datblygu llwybrau cerdded a beicio mynydd a chanolfannau hamdden fel Coed y Brenin ger Dolgellau, neu ymgymryd â gwaith cadwraeth pwysig fel rhai o’n cynefinoedd mwyaf gwarchodedig fel Twyni Pen-bre.
Gallwch ddarganfod mwy beth rydyn ni’n ei wneud yma: https://naturalresources.wales/about-us/what-we-do/?lang=cy (Cymraeg)

Ein swyddogaethau a’n cyfrifoldebau

·         Cynghorydd: prif gynghorydd Llywodraeth Cymru, a chynghorydd diwydiant a’r sector cyhoeddus a gwirfoddol ehangach, ynghyd â chyfathrebwr ar faterion yn ymwneud â’r amgylchedd a’i ffynonellau naturiol
·         Rheoleiddiwr: yn gwarchod pobl a’r amgylchedd, gan gynnwys y diwydiannau morol, coedwigaeth a gwastraff, ac yn erlyn y rhai sy’n torri’r rheoliadau rydyn ni’n gyfrifol amdanynt
·         Dynodwr: ar gyfer Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig – ardaloedd sydd o werth neilltuol oherwydd eu bywyd gwyllt neu eu daeareg, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), a Pharciau Cenedlaethol, yn ogystal â chyhoeddi Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol
·         Ymatebwr: i tua 9,000 o ddigwyddiadau amgylcheddol y ceir gwybod amdanynt bob blwyddyn, fel ymatebwr argyfwng Categori 1
·         Ymgynghorai statudol: i tua 9,000 o geisiadau cynllunio y flwyddyn
·         Rheolwr/Gweithredwr: yn rheoli saith y cant o dir Cymru, sy’n cynnwys coetiroedd, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, amddiffynfeydd dŵr a llifogydd, ac yn gweithredu ein canolfannau ymwelwyr, ein cyfleusterau hamdden, ein deorfeydd a labordy
·         Partner, Addysgwr a Galluogwr: y prif gydweithredwr gyda’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, yn darparu cymorth grant, ac yn helpu amrywiaeth eang o bobl i ddefnyddio’r amgylchedd fel adnodd dysgu; yn gweithredu fel catalydd ar gyfer gwaith eraill
·         Casglwr tystiolaeth: monitro’n hamgylchedd, comisiynu a gwneud gwaith ymchwil, datblygu’n gwybodaeth, a bod yn gorff cofnodion cyhoeddus
·         Cyflogwr: bron i 1,900 o staff, yn ogystal â chefnogi swyddi eraill trwy waith contract

A yw’r cyfle hwn i ymgysylltu yn addas i mi?

Rydym yn cynnal digwyddiadau ymgysylltu ac yn rhannu holiadur ar gyfer:
·         Cwsmeriaid a rhanddeiliaid presennol Cyfoeth Naturiol Cymru. Os ydych chi wedi bod mewn cyswllt â Cyfoeth Naturiol Cymru yn y gorffennol, wedi defnyddio gwasanaethau Cyfoeth Naturiol Cymru, neu’n ystyried eich hunan yn gwsmer i Cyfoeth Naturiol Cymru, hoffem ichi ymuno â’r digwyddiadau hyn neu lenwi’r holiadur hwn.
 • Unigolion a grwpiau cymunedol amrywiol.
Croesawn unigolion amrywiol, grwpiau cymunedol a sefydliadau trydydd sector i’r digwyddiadau hyn, ac fe’u gwahoddir i lenwi’r holiadur.
 
Rydym yn awyddus i glywed gan:
·         Pobl Dduon, Asiaidd a Phobl Ethnig Lleiafrifol
·         Pobl sy’n amrywiol yn ethnig ac yn ddiwylliannol
·         Pobl croenliw
·         Pobl sy’n profi hiliaeth
·         Sipsiwn, Roma a Theithwyr
·         Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid
·         Pobl anabl. Mae hyn yn cynnwys:
o   Pobl â nam symudedd. Er enghraifft, defnyddwyr cadair olwyn neu bobl â chyflyrau iechyd sy’n effeithio ar gerdded
o   Pobl â nam ar y synhwyrau. Er enghraifft, Pobl Ddall, Byddar neu â nam ar y clyw
o   Pobl â namau / anableddau dysgu. Er enghraifft, pobl awtistig a niwroamrywiol neu bobl â dyslecsia, dyspracsia neu Syndrom Downs
o   Pobl â nam gwybyddol. Er enghraifft, pobl â dementia neu hydroseffalws
o   Pobl â chyflyrau iechyd hirdymor. Er enghraifft, HIV, diabetes neu MS.
 
·         Pobl Lesbaidd, Hoyw, a Deurywiol
·         Pobl hŷn dros 50 mlwydd oed
·         Pobl ifanc dan 25
·         Pobl sy’n feichiog neu sydd wedi rhoi genedigaeth yn ddiweddar
·         Pobl gyda gwahanol grefyddau a chredoau a phobl heb grefydd neu gred
·         Gofalwyr (pobl sy’n rhoi gofal di-dâl neu’n cefnogi ffrind neu aelod o’r teulu)
·         Merched a dynion
·         Pobl rhyngrywiol
·         Pobl draws a phobl anneuaidd
·         Pobl sy’n briod neu mewn partneriaeth sifil
·         A phobl o wahanol grwpiau neu ddosbarthiadau economaidd gymdeithasol
 

Digwyddiadau ymgysylltu ar-lein

Rydym yn cynnal digwyddiadau ymgysylltu ar-lein ynghylch rhoi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth galon Cyfoeth Naturiol Cymru yn hwyr ym mis Mawrth ac yn gynnar ym mis Ebrill.
Bydd pob digwyddiad yn para 2 awr, yn cynnwys egwyl yn y canol.
Mae lle i uchafswm o 10 o bobl ar bob sesiwn sicrhau bod pawb yn cael cyfle i siarad.
Cynhelir y digwyddiadau ymgysylltu ar Zoom.
Bydd angen ichi fod â chysylltiad sefydlog â’r we, meicroffon ar eich cyfrifiadur, a gallu agor Zoom yn eich porwr gwe i gymryd rhan yn y digwyddiadau hyn.
Nid oes angen ichi lawrlwytho Zoom.
Gallwch gymryd rhan ar eich ffôn clyfar hefyd trwy agor Zoom neu gopïo’r ddolen ar gyfer cysylltu â’r cyfarfod i’r porwr gwe ar eich ffôn neu drwy lawrlwytho ap Zoom ar eich ffôn.
Byddwn yn anfon dolen atoch i ymuno â’r digwyddiad unwaith y byddwch wedi cofrestru.
Os nad oes gennych feicroffon neu gysylltiad sefydlog â’r we, gallwch ffonio i mewn i’r digwyddiadau ymgysylltu fel galwad ffôn gyffredin.
Bydd y digwyddiad ymgysylltu’n cael ei gynnal fel trafodaeth strwythuredig. Mae hyn yn golygu y bydd Diverse Cymru yn gofyn cwestiynau ac yn gwahodd cyfranogwyr i rannu eu profiadau ac i ateb y cwestiynau. 
Cewch gymryd rhan drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg, Iaith Arwyddion Prydain neu iaith gymunedol arall. Rhowch wybod inni am eich dewis iaith pan fyddwch chi’n cofrestru, os gwelwch yn dda.
Gadewch inni wybod hefyd os rydych chi angen inni ad-dalu eich costau teleffon neu ryngrwyd am gymryd rhan ac unrhyw anghenion hygyrchedd sydd gennych chi.
Cofrestrwch ar gyfer un dyddiad ac amser yn unig, os gwelwch yn dda. Bydd pob digwyddiad yr un fath a’r lleill. Rydym yn cynnig nifer o ddyddiadau ac amseroedd i sicrhau bod pawb sydd eisiau cymryd rhan yn gallu cyfrannu.
Rydym yn cynnal digwyddiadau ar wahân ar gyfer cwsmeriaid a rhanddeiliaid presennol Cyfoeth Naturiol Cymru; ac ar gyfer unigolion a grwpiau cymunedol amrywiol nad ydynt yn gwsmeriaid i Cyfoeth Naturiol Cymru ar hyn o bryd.

 

Cynhelir y digwyddiadau ymgysylltu ar gyfer unigolion a grwpiau cymunedol amrywiol ar y dyddiadau canlynol:

·         Dydd Llun 29 Mawrth. 10 yb i hanner dydd
Gallwch gofrestru ar-lein ar gyfer y digwyddiad hwn yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/diverse-communities-engagement-event-natural-resources-wales-equality-tickets-145248242403
·         Dydd Mawrth 30 Mawrth. 5:30 i 7:30 yp
Gallwch gofrestru ar-lein ar gyfer y digwyddiad hwn yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/diverse-communities-engagement-event-natural-resources-wales-equality-tickets-145257718747
·         Dydd Mercher 31 Mawrth. 2 i 4 yp
Gallwch gofrestru ar-lein ar gyfer y digwyddiad hwn yma:
https://www.eventbrite.co.uk/e/diverse-communities-engagement-event-natural-resources-wales-equality-tickets-145264838041
Os na allwch fod yn bresennol ar unrhyw un o’r dyddiadau hyn, rhowch wybod inni. Os bydd sawl person yn methu bod yn bresennol ar y dyddiadau hyn, byddwn yn trefnu dyddiad ychwanegol ar gyfer digwyddiadau ymgysylltu ar-lein.
 

Digwyddiadau ymgysylltu ar gyfer cwsmeriaid a rhanddeiliaid Cyfoeth Naturiol Cymru

Cynhelir digwyddiadau ymgysylltu ar gyfer pobl sy’n ystyried eu hunain yn gwsmer i Cyfoeth Naturiol Cymru, sydd wedi defnyddio gwasanaethau Cyfoeth Naturiol Cymru, neu sydd wedi bod mewn cysylltiad â Cyfoeth Naturiol Cymru ar:
·         Dydd Mawrth 23 Mawrth. 2 i 4 yp
Gallwch gofrestru ar-lein ar gyfer y digwyddiad hwn yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/customer-and-stakeholder-engagement-event-natural-resources-wales-equality-tickets-145274587201
·         Dydd Mercher 24 Mawrth. 4:30 i 6:30 yp
Gallwch gofrestru ar-lein ar gyfer y digwyddiad hwn yma:
https://www.eventbrite.co.uk/e/customer-and-stakeholder-engagement-event-natural-resources-wales-equality-tickets-145276537033
·         Dydd Mawrth 30 Mawrth. 10 yb i hanner dydd
Gallwch gofrestru ar-lein ar gyfer y digwyddiad hwn yma:
https://www.eventbrite.co.uk/e/customer-and-stakeholder-engagement-event-natural-resources-wales-equality-tickets-145277836921
·         Dydd Mawrth Ebrill. 2 i 4 yp
Gallwch gofrestru ar-lein ar gyfer y digwyddiad hwn yma:
https://www.eventbrite.co.uk/e/customer-and-stakeholder-engagement-event-natural-resources-wales-equality-tickets-145278984353
Os na allwch fod yn bresennol ar unrhyw un o’r dyddiadau hyn, rhowch wybod inni. Os bydd sawl person yn methu bod yn bresennol ar y dyddiadau hyn, byddwn yn trefnu dyddiad ychwanegol ar gyfer digwyddiadau ymgysylltu ar-lein.
 

Mynd ati i gofrestru

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y digwyddiadau ymgysylltu hyn, gallwch gofrestru trwy:
 • glicio ar y dolenni uchod i gofrestru ar Eventbrite
 • ebostio: [email protected]
 • ffonio: 02920 368888 a gofyn am Ele Hicks
 • drwy’r post i: Tîm Ymgysylltu a Pholisi, Diverse Cymru, 307-315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF5 1JD
Cofrestrwch ar gyfer un dyddiad ac amser yn unig, os gwelwch yn dda. Bydd pob digwyddiad yr un fath a’r lleill. Rydym yn cynnig nifer o ddyddiadau ac amseroedd i sicrhau bod pawb sydd eisiau cymryd rhan yn gallu cyfrannu.
 
Rydym yn cynnal digwyddiadau ar wahân ar gyfer cwsmeriaid a rhanddeiliaid presennol Cyfoeth Naturiol Cymru; ac ar gyfer unigolion a grwpiau cymunedol amrywiol nad ydynt yn gwsmeriaid i Cyfoeth Naturiol Cymru ar hyn o bryd.
Os ydych chi’n gallu cwblhau ffurflen archebu, mi fuasem yn gwerthfawrogi  hynny.
Os na allwch gwblhau ffurflen archebu, rhowch eich enw, manylion cysylltu, a pha un o’r digwyddiadau rydych yn cofrestru ar ei gyfer pan fyddwch yn cysylltu â ni, os gwelwch yn dda.
Cofiwch gynnwys eich dewis iaith ac unrhyw anghenion hygyrchedd neu anghenion eraill hefyd wrth gofrestru, os gwelwch yn dda.
Gadewch inni wybod hefyd os byddwch chi angen inni ad-dalu eich costau teleffon neu ryngrwyd am gymryd rhan.

 

Llenwi’r holiadur

Os na allwch ddod i unrhyw un o’r digwyddiadau neu os nad ydych am gymryd rhan mewn digwyddiad ymgysylltu ar-lein, gallwch lenwi ein holiadur neu gysylltu â ni.
Mae’r holiadur yn cwmpasu’r un pynciau â’r digwyddiadau ymgysylltu ac yn cynnwys yr un cwestiynau. Cewch roi’r holl wybodaeth a ddymunwch yn yr holiadur hwn. Gallwch rannu popeth y byddech wedi’i ddweud mewn digwyddiad ymgysylltu gyda ni yn yr holiadur.
Bydd yr holl ymatebion i’r holiadur yn cael eu trin yn gyfartal â chyfranogiad yn y digwyddiadau ymgysylltu. Bydd profiadau, safbwyntiau ac atebion o’r holiadur yn cael eu cynnwys yn adroddiad Diverse Cymru i Cyfoeth Naturiol Cymru, ynghyd â’r wybodaeth o’r digwyddiadau ymgysylltu. Bydd yr argymhellion hefyd yn cael eu cyfuno â chanlyniadau’r gwaith ymgysylltu rydym yn ei wneud gyda staff Cyfoeth Naturiol Cymru.
 
Gwnewch yn siŵr bod eich holiadur yn ein cyrraedd erbyn dydd Llun 5ed Ebrill, os gwelwch yn dda.


Mae’r holiadur ar gael:
·         ar-lein yn Gymraeg a Saesneg
·         ar wefan Diverse Cymru (www.diversecymru.org.uk) yn Gymraeg a Saesneg mewn print safonol a phrint bras fel dogfen Word
·         gallwn anfon copi ichi mewn ebost neu drwy’r post. Anfonwch ebost atom neu ffoniwch i ofyn inni ebostio neu bostio copi atoch.
Gallwch lenwi’r holiadur ar-lein yma:
 
Neu anfonwch eich holiadur neu’ch sylwadau at Diverse Cymru trwy:
·         E-bostio: [email protected] 
·         Ffonio: 029 2036 8888 i gael cymorth i lenwi’r holiadur neu i rannu eich barn a’ch profiadau. Gofynnwch am Ele Hicks. Gallwn ddarllen y cwestiynau i chi, eu hegluro, a / neu ysgrifennu eich ymateb gyda chi.
·         Postio eich holiadur neu’ch barn a’ch profiadau i:
Diverse Cymru, 3ydd Llawr, Tŷ Alexandra
307-315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd
CF5 1JD
 

Ffyrdd eraill o gymryd rhan

Ni allwn gynnal digwyddiadau ymgysylltu wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Y rheswm am hyn yw rheolau Coronafeirws a diogelwch.
Os na allwch ymgysylltu ar-lein neu gwblhau holiadur, gallwn:
·         gynnig cyfweliad ichi dros y ffôn neu gyfarfod fideo ar-lein, gyda dim ond chi a’r ymchwilydd yn bresennol
gallwch anfon ebost neu lythyr atom i rannu eich profiadau a’ch awgrymiadau

Dear friend,

 
We are inviting you to take part in engagement on putting equality, diversity and inclusion at the heart of Natural Resources Wales.
Please share this invitation with both community groups and organisations working around equality and with your members or diverse individuals.

What this engagement is about

This engagement is your chance to tell us:
 • anything you think Natural Resources Wales does well in relation to equality, diversity and inclusion
 • what you think Natural Resources Wales should do to improve equality, diversity and inclusion in all their work
 • what you think Natural Resources Wales should do to recruit, support, retain and promote more diverse staff
 • how Natural Resources Wales can engage you and diverse people and communities more

Who are Natural Resources Wales

We were formed in April 2013, largely taking over the functions of the Countryside Council for Wales, Forestry Commission Wales and the Environment Agency Wales.
We are an employer of 1,900 people across Wales, managing seven per cent of Wales’ land area including woodlands, National Nature Reserves, visitor centres, recreation facilities and a laboratory.
We are a category one responder to some 9,000 reported environmental incidents a year across Wales, and are responsible for managing flood risk from main rivers and the sea.
Our purpose is to ensure that the natural resources of Wales are sustainably maintained, enhanced and used, now and in the future.
You possibly will have seen us at working hard developing and maintaining walking and mountain bike trails and recreation centres such as Coed y Brenin near Dolgellau, or undertaking important conservation work at some of our most protected habitats such as Pembrey Burrows.
You can find out more what we do here: https://naturalresources.wales/about-us/what-we-do/?lang=en (English)

Our roles and responsibilities

·         Adviser: principal adviser to Welsh Government, and adviser to industry and the wider public and voluntary sector, and communicator about issues relating to the environment and its natural resources
·         Regulator: protecting people and the environment including marine, forest and waste industries, and prosecuting those who breach the regulations that we are responsible for
·         Designator: for Sites of Special Scientific Interest – areas of particular value for their wildlife or geology, Areas of Outstanding Natural Beauty (AONBs), and National Parks, as well as declaring National Nature Reserves
·         Responder: to some 9,000 reported environmental incidents a year as a Category 1 emergency responder
·         Statutory consultee: to some 9,000 planning applications a year
·         Manager/Operator: managing seven per cent of Wales’ land area including woodlands, National Nature Reserves, water and flood defences, and operating our visitor centres, recreation facilities, hatcheries and a laboratory
·         Partner, Educator and Enabler: key collaborator with the public, private and voluntary sectors, providing grant aid, and helping a wide range of people use the environment as a learning resource; acting as a catalyst for others’ work
·         Evidence gatherer: monitoring our environment, commissioning and undertaking research, developing our knowledge, and being a public records body
·         Employer: of almost 1,900 staff, as well as supporting other employment through contract work

Is this engagement for me?

We are running engagement events and a questionnaire for:
·         Current Natural Resources Wales customers and stakeholders. If you have been in contact with Natural Resources Wales in the past, have used Natural Resources Wales services, or consider yourself a customer of Natural Resources Wales please join these events or fill in the questionnaire
·         Diverse individuals and community groups.
We welcome both diverse individuals and community groups or third sector organisations at these events and filling in the questionnaire.
We are keen to hear from:
·         Black, Asian and Minoritised Ethnic people
·         People who are ethnically and culturally diverse
·         People of colour
·         People who experience racism
·         Gypsies, Roma and Travellers
·         Asylum Seekers and Refugees
·         Disabled people. This includes:
o   People with mobility impairments. For example, wheelchair users or people with health conditions that affect walking.
o   People with sensory impairments. For example, Blind, Deaf, or hearing-impaired people.
o   People with learning impairments / disabilities. For example, autistic and neuro-diverse people or people with dyslexia, dyspraxia, or Downs Syndrome.
o   People with cognitive impairments. For example, people with dementia or hydrocephalus.
o   People with long-term health conditions. For example, HIV, diabetes or MS.
·         Lesbian, Gay and Bisexual people
·         Older people over 50
·         Young people under 25
·         People who are pregnant or have recently given birth
·         People with different religions and beliefs and no religion or belief
·         Carers (people who provide unpaid care or support to a friend or family member)
·         Women and men
·         Intersex people
·         Trans and non-binary people
·         People who are married or in a civil partnership
·         And people from different socio-economic groups or classes

Online engagement events

We are holding online engagement events about putting equality, diversity and inclusion at the heart of Natural Resources Wales in late March and early April.
Each event will be 2 hours long, including a break in the middle.
There is room for a maximum of 10 people per session to make sure everyone has time to speak.
Engagement events will be on Zoom.
You need to have a stable internet connection, a microphone on your computer, and be able to open Zoom in your internet browser to take part in these events.
You do not need to download Zoom.
You can also take part on a smartphone by opening Zoom or copying the meeting link into your browser on your phone or by downloading the Zoom app onto your phone.
We will send you a link to the event after you register.
If you do not have a microphone or stable internet connection you can phone into the engagement events as a phone call.
The engagement event will be a structured discussion. This means that Diverse Cymru will ask questions and invite participants to share their experiences and answer each question.
You can take part in Welsh, English, British Sign Language or in another community language. Please let us know your preferred language when you register.
Please also let us know if you need us to reimburse your telephone or internet costs for participating and any access requirements you have.
Please only register for one of the dates and times. Each event is the same. We have several dates and times so that everyone who wants to take part can.
We are running separate events for current customers and stakeholders of Natural Resources Wales; and for diverse individuals and community groups who are not current Natural Resources Wales customers.

The engagement events for diverse individuals and community groups will be held on these dates:

 • Monday 29th March. 10 am to 12 noon.
 • Tuesday 30th March. 5:30 to 7:30 pm
 • Wednesday 31st March. 2 to 4 pm

Engagement events for Natural Resources Wales customers and stakeholders

Engagement events for people who consider themselves a customer of Natural Resources Wales, who have used Natural Resources Wales services, or who have been in contact with Natural Resources Wales will be held on:
 • Tuesday 23rd March. 2 pm to 4 pm
 • Wednesday 24th March 4:30 to 6:30 pm
 • Tuesday 30th March 10 am to 12 noon
 • Tuesday 6th April 2 pm to 4 pm
If you cannot make any of these dates please let us know. If several people cannot make these dates we will set an extra date for online engagement events.

How to register

If you are interested in taking part in these engagement events you can register by:
 • clicking the links above to register on Eventbrite
 • emailing [email protected]
 • calling 02920 368888 and asking for Ele Hicks
 • by post to Engagement and Policy team, Diverse Cymru, 307-315 Cowbridge Road East, Cardiff, CF5 1JD
Please only register for one of the dates and times. Each event is the same. We have several dates and times so that everyone who wants to take part can.
We are running separate events for current customers and stakeholders of Natural Resources Wales and for diverse individuals and community groups who are not current Natural Resources Wales customers.
If you can complete a booking form we would appreciate this.
If you cannot complete a booking form please provide your name, contact details, and which event you are registering for when you contact us.
Please include your language choice and any access or other requirements when registering.
Please also let us know if you need us to reimburse your telephone or internet costs for participating.

Fill in a questionnaire

If you are not able to attend any of the events or do not want to take part in an online engagement event you can complete our questionnaire or contact us.
The questionnaire covers the same areas as the engagement events and the same questions. You can give us all the information you want to in this questionnaire. You can let us know everything you would have said in an engagement event.
All questionnaire responses will be treated equally to engagement event participation. Experiences, views, and solutions from the questionnaire will go into Diverse Cymru’s report to Natural Resources Wales with the engagement event information. Recommendations will come from both engagement events and the questionnaire. These will also be combined with results from engagement we are doing with Natural Resources Wales staff.

Please make sure your questionnaire gets to us by Monday 5th April.

The questionnaire is available:
·         online in Welsh and English
·         on Diverse Cymru’s website (www.diversecymru.org.uk) in Welsh and English in both standard and large print as a Word document
·         we can send you a copy by email or post. Email us or phone us to ask for a copy by email or post.
You can fill in the online questionnaire here: https://www.smartsurvey.co.uk/s/H7AXHT/ (English)
Or send your questionnaire or comments to Diverse Cymru by:
 • Email: [email protected]
 • Telephone: 029 2036 8888 for assistance to complete the questionnaire or to provide your views and experiences. Please ask for Ele Hicks. We can read the questions to you, explain them, and / or write your response with you.
 • Post your questionnaire or your views and experiences to:
  Diverse Cymru, 3rd Floor, Alexandra House
  307-315 Cowbridge Road East, Cardiff
  CF5 1JD

Other ways to take part

We cannot hold face-to-face engagement events at this time. This is because of Coronavirus rules and safety.
If you cannot engage online or complete a questionnaire we can:
·         interview you by telephone or online video meeting with just you and the researcher
you can email us or write to us with your experiences and suggestions

Cardiff and Vale University Health Board engagement event on shaping our future clinical services

 
When: Tuesday 30th March
1 pm to 2 pm
On Zoom
This will be a presentation and a chance to ask your questions and have them answered.
Please email [email protected] or [email protected] to register.
About the event
The Shaping Our Future Clinical Services engagement programme will run from Monday 1st March until 19th April 2021.  The purpose of the programme is to find out what is most important to people about how we deliver our healthcare services, and how we can improve the way we do this for the future.
Over the next 7 weeks we will be reaching out to our communities – our staff, members of the public and a range of other stakeholders. This is an opportunity for our population to learn more about our proposed plans, provide valuable feedback and help inform our direction of travel.
How we deliver our clinical services needs to evolve to overcome new challenges presented by changes in our population, workforce demands and other issues. The changes to clinical services we are proposing, are key to the delivery of our vision to ensure that every person has the chance to lead a healthy life, no matter who they are or where they live.
The Shaping Our Future Clinical Services programme will help to transform the way our patients access our clinical services from their homes, communities and in hospital. It will facilitate, develop and deliver a plan for redesign over the next ten years, with a focus on services being delivered closer to home wherever feasible. The programme will also develop a service model for our future hospitals to ensure exceptional care in state-of-the-art facilities.
The shapingourfuturewellbeing.com website is our engagement hub for this programme, providing lots of information and the opportunity to give feedback. Information is also available in a variety of other accessible formats.
The presentation 30 March is one of many meetings with staff and stakeholder groups in the coming weeks. We have also arranged five Shaping Our Future Clinical Services online public events:
Cardiff North & West
7-9pm, 8th March 2021
Cardiff South East Central
7-9pm, 10th March 2021
Cardiff East and the Vale of Glamorgan
7-9pm, 22nd March 2021
Cardiff West and the Vale of Glamorgan
7-9pm, 24th March 2021
Cardiff Central and the Vale of Glamorgan
7-9pm, 12th April 2021
Due to ongoing limitations to face-to-face meetings presented by the pandemic, all of these public meetings will be held online via Zoom, hosted by the South Glamorgan Community Health Council (CHC). You can sign up to these events via our web page www.shapingourfuturewellbeing.com.
 

Share your experiences and hopes for the Socio-economic duty in Wales

 
We’ve been working with Welsh Government on the implementation of the Socio-economic duty in Wales.
They’re looking for people with protected characteristics to talk about their experiences of socio-economic inequality and how it relates to inequality and their characteristics as well as what needs to change and how.
These are likely to be short videos.
If you’re interested please email [email protected] as soon as possible.
We should be able to share more details with you soon. Registering an interest does not commit you.

Researcher wants to speak to you about experiences of low income diverse households

 
Do you have an hour to spare for an informal chat about your experience of living on a low household income – and how you, your family and community have been affected by benefit changes, cuts to your local services, recent changes in the job market and also the pressures of the COVID-19 pandemic and restrictions?
I am a researcher at Robert Gordon University, Aberdeen, who is studying the impact of financial and other pressures on households and local communities with experience of economic and other inequalities, in order to encourage politicians to introduce better policies for addressing these issues.
As part of my project, I am keen to speak to individuals and families who are living on low incomes – to hear about the challenges you have faced both before and since the pandemic. I would be interested in speaking to you about:
•              your experience of the benefits system, the cost of living and/or the job market
•              challenges your neighbourhood, community and area/neighbourhood/town have faced over the period that you have been living there
•              the impact of employment changes and spending cuts on your household and your area
•              the impact of the COVID-19 pandemic and restrictions on people living and working in your area
I am hoping to speak to people from as wide a range of backgrounds as possible – so please get in touch if you have experience of financial hardship and are interested in taking part, whatever your age, gender, ethnicity and/or religious and cultural background. As a small thank-you for your time, I can offer you a £10 gift voucher.
If you are interested in speaking to me, please contact me at the following email address – [email protected] – or by phone, on 07841 821774.

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.