Archive

DIWEDDARIAD\\UPDATE: Gwaith y Comisiynydd mewn cysylltiad â’r haint COVID-19 \\ Commissioner’s work in response to Covid-19 outbreak

Please find attached a copy of the Commissioner’s work priorities in response to the Covid-19 outbreak.

If you have any questions or would like any further information, please do not hesitate to get in touch.

Cofion // Kind regards,

Josh

Josh Hayman

Uwch Swyddog Materion Cyhoeddus / Senior Public Affairs Officer
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales

Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff
CF10 5FL

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi // We welcome receiving correspondence in Welsh, we will respond to correspondence in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to delay.

Ffôn / Tel: 029 2044 5038 – Ffacs / Fax: 03442 640 680

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg // We welcome calls in Welsh

www.olderpeoplewales.com

Dilynwch ni ar Twitter @comisiwnphcymru / Follow us on Twitter @talkolderpeople

Covid-19 Response Commissioner’s Work Priorities

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.