Archive

DATGANIAD\\STATEMENT: Penderfyniadau am driniaeth a Ffurflenni Na Cheisier CPR \\ Treatment decisions and Do Not Attempt CPR

 

Diogelu hawliau pobl: Penderfyniadau am driniaeth a Ffurflenni Na Cheisier CPR

6 Ebrill 2020

“Rydym yn gweld enghreifftiau gwarthus lle mae’n ymddangos bod penderfyniadau cyffredinol yn cael eu gwneud am y dewisiadau gofal a thriniaeth fydd ar gael i bobl hŷn ac i bobl agored i niwed sydd wedi cael eu rhoi dan bwysau i lofnodi ffurflenni Na Cheisier CPR.

“Yn ogystal â hynny, mae llawer o bobl y mae hyn yn effeithio arnynt wedi teimlo’n bryderus ac ofnus ac maent yn poeni nad yw eu bywyd na’u dymuniadau yn bwysig. Mae hyn yn gywilyddus ac yn annerbyniol.

“Nid oes dwywaith y bydd rhaid gwneud penderfyniadau anodd a chaled dros yr wythnosau nesaf, ond dylid gwneud y penderfyniadau hynny ar sail yr achos unigol, gan bwyso a mesur y peryglon a’r manteision, a dymuniadau’r unigolion eu hunain drwy drafodaethau gonest rhwng y cleifion, y meddygon a’r teuluoedd. Penderfyniad yr unigolyn yw dewis llofnodi ffurflen Na Cheisier CPR ai peidio, ac mae ganddynt yr hawl i wneud y penderfyniad hwnnw heb bwysau.

“Rydym yn llwyr sylweddoli’r straen eithriadol a wynebir gan yr holl staff sy’n gweithio ar draws ein sectorau iechyd a gofal cymdeithasol ar yr adeg anodd hwn, ond mae’n hanfodol ein bod yn parhau i ddiogelu hawliau dynol sylfaenol pobl. Byddai’n hollol annerbyniol disodli’r hawliau hyn gan benderfyniadau cyffredinol a gwahaniaethol.

“Mae’n hanfodol hefyd fod llywodraethau a gwasanaethau iechyd yn ein pedair gwlad yn ystyried yn ofalus sut gallant ddarparu arweinyddiaeth ac arweiniad cryfach – er mwyn sicrhau bod hawliau pobl yn cael eu diogelu a bod y negeseuon i bobl agored i niwed yn cael eu cyfleu mewn modd llawer mwy sensitif i geisio atal rhagor o boen meddwl a gofid wrth i ni wynebu’r llwybr anodd o’n blaenau.”

Datganiad ar y cyd gan:

Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Caroline Abrahams, Cyfarwyddwr Elusen Age UK
Deborah Alsina, Prif Weithredwr Independent Age
Jane Ashcroft, Prif Weithredwr Anchor Hanover
Victoria Lloyd, Prif Weithredwr Age Cymru
Eddie Lynch, Comisiynydd Pobl Hŷn Gogledd Iwerddon
Donald Macaskill, Prif Weithredwr Care Scotland
Linda Robinson, Prif Weithredwr Age Northern Ireland
Brian Sloan, Prif Weithredwr Age Scotland


Treatment decisions and Do Not Attempt CPR: Protecting people’s rights

6 April 2020

“We are seeing shocking examples where blanket decisions seem to be being made about the care and treatment options that will be available to older and vulnerable people, who have felt pressurised into signing Do Not Attempt CPR forms.

“Alongside this, many of the people affected have experienced fear and anxiety, and feel that their lives and wishes do not matter. This is shameful and unacceptable.

“Difficult and painful decisions will need to be made in the weeks ahead, but these must be made on a case-by-case basis, taking account of the risks and benefits, and people’s own wishes, through honest discussions between patients, doctors and families. Whether or not to sign a DNA-CPR form is an individual’s decision, and they have a right to make that decision without feeling pressurised.

“We do not underestimate the significant pressures being faced by all staff working across our health and social care sectors at this difficult time, but it is crucial that we continue to protect people’s fundamental human rights. It would be completely unacceptable to abandon these rights in favour of taking blanket, discriminatory decisions.

“It is also crucial that governments and health services across our four nations carefully consider the ways they can provide stronger leadership and guidance – to ensure that people’s rights are upheld and communication with vulnerable people is handled in a far more sensitive way to avoid further worry and upset as we navigate the difficult path ahead of us.”

Heléna Herklots, Older People’s Commissioner for Wales

Caroline Abrahams, Charity Director Age UK

Deborah Alsina, Chief Executive Independent Age

Jane Ashcroft, Chief Executive Anchor Hanover

Victoria Lloyd, Chief Executive Age Cymru

Eddie Lynch, Commissioner for Older People in Northern Ireland

Donald Macaskill, Chief Executive Care Scotland

Linda Robinson, Chief Executive Age Northern Ireland

Brian Sloan, Chief Executive Age Scotland

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.