Archive

DATGANIAD/STATEMENT: Dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Rydyn ni yma i chi a gallwn eich helpu a’ch cefnogi.\\You’re not alone. We’re here for you and we can help and support you.

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Rydyn ni yma i chi a gallwn eich helpu a’ch cefnogi.

22 Ebrill

Mae sefydliadau sy’n gweithio i ddiogelu ac i amddiffyn pobl sy’n cael eu cam-drin neu sy’n dioddef troseddau wedi dod at ei gilydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i’w cadw’n ddiogel ac wedi’u hamddiffyn yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Ac mae ganddynt neges syml i bobl hŷn yng Nghymru a allai fod mewn perygl: Dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Rydyn ni yma i chi a gallwn eich helpu a’ch cefnogi.

Mae aelodau’r grŵp newydd yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod pobl hŷn sydd mewn perygl o niwed yn cael yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt ynghylch lle i droi am gymorth, a’u bod yn gwybod bod gwasanaethau cymorth yn dal ar gael o hyd er gwaethaf y tarfu presennol.

Maent hefyd yn gweithio i godi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd o’r rhan y gallwn i gyd ei chwarae o ran helpu i amddiffyn pobl hŷn.

Mae’r grŵp wedi dod at ei gilydd oherwydd bod y coronafeirws a’r cyfyngiadau symud wedi golygu bod rhai pobl hŷn yng Nghymru mewn mwy o beryg o gam-drin domestig (neu ffurfiau eraill o gam-drin), esgeulustod neu gael eu targedu gan droseddwyr.

Dywedodd Heléna Herklots CBE, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru:

“Er ein bod wedi gweld y gorau o’n cymunedau dros yr wythnosau diwethaf, gyda chymaint o waith yn cael ei wneud i helpu ac i gefnogi pobl hŷn, mae’n hanfodol ein bod yn cydnabod bod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn eithriadol o anodd i nifer o bobl. Bydd llawer o bobl hŷn wedi teimlo’n ofnus ac ar eu pen eu hunain.

“Dyna pam rydyn ni wedi dod at ein gilydd – i roi gwybod i bobl hŷn nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain, ein bod ni yma a gallwn ni eu helpu a’u cefnogi.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Hourglass Cymru (Action on Elder Abuse Cymru o’r blaen), Rachael Nicholson:

“Mae ein hymchwil wedi dangos rhai agweddau brawychus tuag at bobl hŷn a chredoau ynghylch beth sydd yn gam-drin, rhywbeth a ddylai beri pryder i ni mewn cyfnod pan allai cyfyngiadau symud parhaus olygu bod dioddefwyr hŷn yn cael eu dal mewn amgylchedd lle mae tensiynau’n gwaethygu ac mae cam-drin yn dod yn fwy tebygol, a phan fydd diffyg cyswllt cymdeithasol arferol yn cynyddu’r risg o esgeulustod.

“Mae yna bobl hŷn sy’n byw ar eu pen eu hunain sy’n gorfod hunanynysu, sy’n golygu eu bod yn fwy unig, yn ynysu’n gymdeithasol a gallai eu llesiant meddwl ddioddef. Mae’r ffactorau hyn yn cynyddu’r cyfleoedd o ddioddef niwed, cam-drin neu ecsbloetio yn sylweddol, yn ogystal â’r effeithiau negyddol ar iechyd. Rydyn ni’n poeni bod pobl hŷn yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar gefnogaeth, diogelwch a gwasanaethau allweddol eraill neu nad ydynt yn sylweddoli bod cymorth ar gael iddynt.

“Mae llinell gymorth Hourglass Cymru ar gael i unrhyw un sy’n poeni am y risg uwch o gam-drin ac esgeulustod i bobl hŷn yn ystod y cyfnod heriol hwn, boed y cam-drin hwnnw’n cael ei wneud gan anwyliaid, gweithwyr proffesiynol neu bobl ddieithr.”

Dywedodd llefarydd ar ran Heddluoedd Cymru:

“Dros y cyfnod anodd hwn rydyn ni’n cydnabod ac yn deall y gallai pobl hŷn ac agored i niwed deimlo eu bod ar eu pen eu hunain, teimlo ofn a theimlo eu bod allan o’n cyrraedd ni. Mae ein swyddogion wedi bod allan yn ein cymunedau yn gwneud eu gorau glas i sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel.

“Yn anffodus, hyd yn oed ar adegau fel hyn, bydd sgamwyr a throseddwyr eraill yn manteisio ar ein trigolion mwyaf agored i niwed.

“Ein neges yw nad ydych chi ar eich pen eich hun. Gyda’n gilydd rydyn ni’n gweithio gyda’n partneriaid i sicrhau bod darpariaethau a mesurau ar waith i gefnogi ein cymuned gyfan.”

Drwy rwydweithiau helaeth ei aelodau, bydd y grŵp yn gallu cyrraedd miloedd o gysylltiadau mewn cymunedau ledled Cymru, gan sicrhau eu bod yn cael yr wybodaeth, y canllawiau a’r adnoddau diweddaraf am gadw pobl yn ddiogel a rhannu’r wybodaeth honno, ynghyd â gwybodaeth am y cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael, a fydd yn hanfodol wrth i ni symud ymlaen yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Os oes angen cymorth a chefnogaeth ar unrhyw bobl hŷn, neu os oes unrhyw un yn poeni y gallai person hŷn fod mewn perygl, mae croeso i chi gysylltu ag Hourglass Cymru (Action on Elder Abuse Cymru o’r blaen) ar 0808 808 8141 (i gael help y tu allan i oriau swyddfa, dylai pobl gysylltu â’r Llinell Gymorth Di-ofn Fyw 24 awr ar 0808 80 10 800). Os oes risg o niwed difrifol ar fin digwydd, dylid cysylltu â’r heddlu yn ddi-oed drwy ffonio 999. Mae’r heddlu’n dal i ymateb i alwadau brys. Os oes angen help ar rywun ond nad oes modd iddyn nhw ddweud hynny, dylen nhw ffonio 999 ac wedyn 55.

https://www.olderpeoplewales.com/cy/news/news/20-04-22/You_re_not_alone_We_re_here_for_you_and_we_can_help_and_support_you.aspx

Mae’r sefydliadau canlynol yn aelodau o’r grŵp:

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Age Cymru
CGGC
Cymorth i Ferched Cymru
Dewis Choice
Get Safe Online
Gwarchod y Gymdogaeth
Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir
Heddlu De Cymru
Heddlu Dyfed-Powys
Heddlu Gogledd Cymru
Heddlu Gwent
Hourglass Cymru (Action on Elder Abuse Cymru o’r blaen)
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Llywodraeth Cymru
Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru
Safonau Masnach (cynrychiolydd Cymru)
Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol
Uned Atal Trais Cymru Gyfan
Y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol


You’re not alone. We’re here for you and we can help and support you.

22 April

Organisations working to safeguard and protect people who experience abuse or are the victims of crime have joined forces to ensure that older people can get the support they need to keep them safe and protected during this difficult time.

And they have a simple message for older people in Wales who may be at risk: You’re not alone. We’re here for you and we can help and support you.

Members of the newly-established action group are working together to make sure that older people at risk of harm have the information they need about where they can go for help, and are aware that support services are still available despite the current disruption.

They are also working to raise awareness amongst the wider public about the role we can all play in helping to protect older people.

The group has come together as the coronavirus and subsequent lockdown has resulted in some older people in Wales potentially being at greater risk of domestic (or other forms of) abuse, neglect or of being targeted by criminals.

Older People’s Commissioner for Wales, Heléna Herklots CBE, said:

“Whilst we’ve seen the very best of our communities over the past few weeks, with so much action underway to help and support older people, it’s crucial that we recognise that for many the past few weeks will have been incredibly difficult. Many older people will have felt frightened and alone.

“That’s why we’ve come together – to let older people know that they are not alone, that we’re here and we can help and support them.”

Director of Hourglass Cymru (formerly Action on Elder Abuse Cymru), Rachael Nicholson, said:

“Our research has shown some shocking attitudes towards older people and beliefs about what constitutes abuse, something that should concern us all at a time when ongoing lockdown measures may result in older victims becoming trapped in an environment where tensions are exacerbated and abuse becomes more likely, and where the lack of normal social contact will increase the risk of neglect.

“There are older people living by themselves who are having to self-isolate, resulting in increased loneliness, social isolation and deteriorating mental well-being. These factors significantly increase their chances of being harmed, abused or exploited, in addition to their negative health impacts. We are concerned that older people are finding it difficult to access support, protection and other key services or do not realise that support exists for them.

“The Hourglass Cymru helpline is available to anyone concerned about or affected by the increased risk of abuse and neglect of older people at this challenging time, whether that abuse is perpetrated by loved ones, paid professionals or strangers.”

A spokesperson for Police Forces in Wales said:

“We recognise and understand that during this difficult time, the vulnerable and older people may feel isolated, frightened and out of reach. Our officers have been out in our communities doing their very best to make sure that everyone feels safe.

“Sadly, even in times like these, scammers and other criminals will look to take advantage of our most vulnerable residents.

“Our message is you are not alone. Together we are working with our partners to ensure that provisions and measures are in place to support our whole community.”

Through the extensive networks of its members, the group will be able to reach thousands of contacts in communities throughout Wales, ensuring they have, and can share more widely, the latest information, guidance and resources about keeping older people safe, as well as information about help and support available, which will be crucial as we move forward together during this difficult time.

Older people who need help and support, or those who are concerned that an older person may be at risk can contact Hourglass Cymru (formerly Action on Elder Abuse Cymru) on 0808 808 8141 (for help outside of office hours, people should contact the 24 hour Live Fear Free Helpline on 0808 80 10 800). If there is a risk of imminent serious harm, the police should be contacted without delay by dialling 999. The police are still responding to emergency calls. If someone needs silent help, they should call 999 followed by 55.

https://www.olderpeoplewales.com/en/news/news/20-04-22/You_re_not_alone_We_re_here_for_you_and_we_can_help_and_support_you.aspx

Group membership comprises the following organisations:

 

Older People’s Commissioner for Wales

Age Cymru

All-Wales Violence Prevention Unit

Dewis Choice

Dyfed Powys Police

Get Safe Online

Gwent Police

Hourglass Cymru (Formerly Action on Elder Abuse Cymru)

National Independent Safeguarding Board

National Trading Standards Scams Team

Neighbourhood Watch

NHS Safeguarding Network

North Wales Police

Public Health Wales

Shared Regulatory Services

South Wales Police

Trading Standards (Wales representative)

WCVA

Welsh Government

Welsh Women’s Aid

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.