Archive

Cylchythyr Cymru Oed-Gyfeillgar / Age-Friendly Wales Newsletter

Gan fod Heneiddio’n Dda bellach yn un o dri maes blaenoriaeth gwaith y Comisiynydd, byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth â chi ynghylch gwaith a blaenoriaethau eraill y Comisiynydd: Rhoi Diwedd ar Ragfarn a Gwahaniaethu ar Sail Oed, a Rhoi Terfyn ar Gam-drin Pobl Hŷn. Os nad ydych chi am gael gwybodaeth, neu gopïau o’n cylchlythyrau neu manylion am ddigwyddiadau mwyach, rhowch wybod inni mewn e-bost [email protected] neu ffoniwch 02920 445 030 er mwyn i ni allu tynnu eich enw oddi ar ein cronfa ddata. Os na fyddwn ni’n clywed gennych, byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn fodlon i barhau i dderbyn y newyddion diweddaraf.

 

Gellir gweld copi o’n hysbysiad preifatrwydd yn https://www.olderpeoplewales.com/wl/about/our-policies.aspx. Hoffwn eich sicrhau y byddwn ni’n parhau i gadw eich data’n ddiogel a dim ond fel y nodir yn yr hysbysiad y byddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth.

 

Cofion gorau a Nadolig Llawen

  As Ageing Well is now one of the three priority areas of the Commissioner’s work, we will also be sharing information with you in relation to the Commissioner’s other work and priorities: Ending Ageism and Age Discrimination, and Stopping the Abuse of Older People. If you no longer wish to receive information, copies of our newsletters or details about events, please let us know either by email [email protected] or phone 02920 445 030 so that we can remove you from our database. If we do not hear anything from you, we will assume that you are happy to continue receiving updates.

 

A copy of our privacy notice can be found at https://www.olderpeoplewales.com/en/about/our-policies.aspx. Please be assured that we will continue to keep your data safe and will only be using your information as set out in the notice.

 

Best wishes and a very Merry Christmas

 

Heneiddio yn Dda / Ageing Well

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales

Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi // We welcome receiving correspondence in Welsh, we will respond to correspondence in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to delay

 

Ffôn / Tel: 029 2044 5046

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg // We welcome calls in Welsh

www.ageingwellinwales.com

Dilynwch ni ar Twitter @HeneiddioynDda / Follow us on Twitter @AgeingWellCymru

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.