AgeHealth newsRecent Post

Cylchlythyr – Ionawr 2021 // Newsletter – January 2021

Croeso i rifyn cyntaf cylchlythyr rhanddeiliaid Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.
Bwriad hwn yw rhoi cipolwg i chi ar waith diweddaraf y Comisiynydd a’i thîm, yn ogystal â datblygiadau allweddol mewn polisi ac ymarfer sy’n ymwneud â heneiddio a phobl hŷn.
Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r eitemau neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag [email protected]

Y Comisiynydd yn nodi’r blaenoriaethau cyn etholiad 2021

Mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi ei galwadau am weithredu ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai. Mae’r ‘maniffesto’ yn nodi rhaglen ar gyfer blwyddyn gyntaf y llywodraeth nesaf mewn grym a blaenoriaethau ar gyfer y tymor cyfan, yn ogystal ag amlinellu pum darn o ddeddfwriaeth sy’n ofynnol i drawsnewid bywydau pobl hŷn.
Mae’r ddogfen hefyd yn nodi set graidd o egwyddorion a ddylai lywio Llywodraeth nesaf Cymru drwy ei dull llywodraethu er mwyn sicrhau bod lleisiau a phrofiadau pobl hŷn, yn eu holl amrywiaeth, yn rhan bwysig o’r broses benderfynu.

Holi ac Ateb: Cyflwyno Brechiad Covid-19

Mae cyflwyno’r brechlyn Covid-19 yn garreg filltir bwysig yn ein hymdrechion i achub bywydau rhag y feirws, ac mae nifer o bobl hŷn wedi cysylltu â’r Comisiynydd gyda chwestiynau am y brechlyn a beth i’w ddisgwyl dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.
Er mwyn helpu i ateb y cwestiynau hyn, mae’r Comisiynydd wedi gweithio’n agos gydag Age Cymru i ddatblygu adnodd holi ac ateb y gall pobl hŷn, eu teuluoedd, a gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi pobl hŷn ei ddefnyddio i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ac ymatebion i gwestiynau.

Deall profiadau pobl hŷn o gam-drin domestig

Ar ddechrau’r pandemig, sefydlodd y Comisiynydd grŵp gweithredu o sefydliadau i weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt os ydynt yn cael eu cam-drin, neu mewn perygl o hynny, ac i godi ymwybyddiaeth o’r cam-drin hwn ymysg gweithwyr proffesiynol a’r cyhoedd.
Wrth i’r Mesur Cam-drin Domestig fynd drwy’r Senedd, mae’r Comisiynydd wedi bod yn gweithio gydag aelodau Tŷ’r Arglwyddi i sicrhau bod lleisiau a phrofiadau pobl hŷn yn cael eu hadlewyrchu yn y trafodaethau ynghylch y ddeddfwriaeth. Un maes allweddol i’w wella yw casglu data sy’n ymwneud â phrofiadau pobl hŷn o gam-drin domestig.
Ysgrifennodd y Comisiynydd at Syr Ian Diamond, ystadegydd cenedlaethol y DU, ar ran y grŵp gweithredu ym mis Tachwedd 2020 i gyflwyno’r achos dros Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr i ddileu’r terfyn oedran uchaf o 74 ar gyfer casglu data sy’n ymwneud â cham-drin domestig. Yn dilyn y galwadau hyn, yn ogystal â chefnogaeth gan fudiadau eraill, gan gynnwys Age UK, cadarnhawyd nawr y bydd y terfyn oedran hwn yn cael ei ddileu, a bydd data’n dechrau cael eu casglu ar gyfer pob oed. Bydd y Comisiynydd yn cyfarfod â Syr Ian Diamond dros yr wythnosau nesaf i drafod sut bydd hyn yn cael ei ddatblygu.

Strategaeth ar gyfer Cymdeithas sy’n Heneiddio

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar ei Strategaeth ar gyfer Cymdeithas sy’n Heneiddio. Mae’r ymgynghoriad yn nodi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru sy’n ystyriol o oedran ac mae’n nodi pedwar nod cenedlaethol allweddol i weithio tuag at gyflawni hyn.
Mae’r Strategaeth yn cynnwys ymrwymiadau a argymhellwyd gan y Comisiynydd – gan gynnwys ymrwymiad i gyflwyno cynllun gweithredu i fynd i’r afael â cham-drin, gwaith i ddatblygu cymunedau sy’n ystyriol o oedran ledled Cymru, a’r ffocws ar hawliau pobl hŷn a mynd i’r afael ag oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran – ac mae hynny i’w groesawu.
Mae’n bwysicach fyth, yng nghyd-destun pandemig Covid-19, bod y strategaeth hon yn cyflawni ar gyfer pobl hŷn a bydd y Comisiynydd yn gweithio dros yr wythnosau nesaf i ddarparu ymateb i’r ymgynghoriad hwn ac i sicrhau bod y Strategaeth yn flaenoriaeth drawsadrannol yn Llywodraeth Cymru.

Straeon y Gaeaf – pobl hŷn yn rhannu eu profiadau

Mae hwn yn aeaf anarferol iawn i bob un ohonom ac mae’r Comisiynydd am wneud yn siŵr bod lleisiau a phrofiadau pobl hŷn yn cael eu clywed, a bod modd eu defnyddio i sicrhau newid a gwelliannau.
I wneud hyn, mae’r Comisiynydd y gofyn i bobl hŷn ddod ymlaen i rannu eu straeon personol am sut beth yw eu bywydau yn ystod y gaeaf – am y cynlluniau a’r camau maent yn eu rhoi ar waith i’w helpu i ymdopi â’r misoedd nesaf, beth sy’n dda neu beth sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol, ac am y pethau a allai fod yn gwneud bywyd yn anoddach.
Os oes gennych chi ddiddordeb ac am wybod mwy am sut gallwch chi gymryd rhan, anfonwch neges e-bost at [email protected] neu ffoniwch 07507 238596.

Swydd wag: Dadansoddwr Data ac Ymchwil

Mae’r Comisiynydd yn chwilio am Ddadansoddwr Data ac Ymchwil newydd i ymuno â’i thîm, er mwyn sicrhau bod modd iddi gael gafael ar ffynonellau data priodol a’u defnyddio fel gwybodaeth, data a thystiolaeth o safon fel sail ar gyfer ei gwaith.
Bydd deiliad y swydd yn dadansoddi ffynonellau data, arwain ar y gofynion data a thystiolaeth ar gyfer gwaith y Comisiynydd, datblygu dangosyddion a mesurau i asesu cynnydd yn erbyn blaenoriaethau’r rhaglen waith a pharatoi deunyddiau briffio am ddata a gwaith ymchwil manwl ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd.
Bydd y cyfnod ymgeisio’n cau ddydd Mawrth 2 Chwefror am 5pm

Ffocws yr Ymgynghoriad: Trechu Tlodi Tanwydd 2020 i 2035

Roedd y Comisiynydd yn croesawu’r camau gweithredu a nodwyd yng nghynllun drafft Llywodraeth Cymru, Trechu Tlodi Tanwydd, i gefnogi pobl hŷn sy’n ei chael yn anodd talu costau gwresogi eu cartrefi dros y gaeaf, ond roedd yn cynnig y dylai uchelgais y cynllun i ddileu tlodi tanwydd erbyn 2035 gael ei ddwyn ymlaen i 2026. Mae’r ymateb hefyd yn tynnu sylw at yr angen i ystyried cynyddu incwm aelwydydd fel ffactor sy’n cyfrannu’n sylweddol at atal tlodi tanwydd, ac felly’r angen i gynyddu nifer y bobl hŷn sy’n hawlio’r arian mae ganddynt hawl iddo, fel Credyd Pensiwn.

Welcome to the first edition of the Older People’s Commissioner for Wales stakeholder newsletter.
This is designed to keep you up to date, at a glance, with the work of the Commissioner and her team as well as key developments in policy and practice concerning ageing and older people.
If you would like more information about any of the items or have any questions, please contact [email protected]

Commissioner sets out priorities ahead of 2021 poll

The Commissioner has published her calls for action for the next Welsh Government ahead of May’s Senedd elections. The ‘manifesto’ sets out a programme for the next government’s first year in office and priorities for the whole term, as well outlining five pieces of legislation required to transform the lives of older people.
The document also sets out a range of principles that should guide the next Welsh Government in their approach to governing to ensure that the voices and experiences of older people, in all their diversity, are an essential part of decision making.

Covid-19 Vaccination Roll-out Q&A

The roll out of the Covid-19 vaccine is an important milestone in our efforts to save lives from this virus and the Commissioner has been contacted by many older people with questions about the vaccine and what to expect over the coming weeks and months.
To help answer these questions, the Commissioner has worked closely with Age Cymru to develop a Q&A resource that can be accessed by older people, their families and professionals supporting older people to give up-to-date information and responses to questions.

Understanding older people’s experiences of domestic abuse

At the outset of the pandemic, the Commissioner established an action group of organisations to work together to ensure that older people can access the support they need if they are at risk of, or experiencing, abuse and to raise awareness of this abuse amongst professionals and the public.
As the Domestic Abuse Bill makes its way through Parliament, the Commissioner has been working with members of the House of Lords to ensure that the voices and experiences of older people are reflected in the discussions around the legislation. A key area for improvement is the collection of data relating to older people’s experiences of domestic abuse.
The Commissioner wrote on behalf of the action group to Sir Ian Diamond, the UK national statistician, in November 2020 to make the case for the England and Wales Crime Survey to remove the upper age limit of 74 for collecting data relating to domestic abuse. Following these calls, as well as support from others including Age UK, it has now been confirmed that this age limit will be removed, and that data will begin to be collected for all ages. The Commissioner will be meeting with Sir Ian Diamond over the coming weeks to discuss how this will be taken forward.

Strategy for an Ageing Society

The Welsh Government has launched a consultation on its forthcoming Strategy for an Ageing Society. The consultation sets out the Welsh Government’s vision of an age-friendly Wales and identifies four key national aims to work towards achieving this.
It is welcome that the Strategy includes commitments advocated by the Commissioner, including a commitment to set out an action plan to tackle abuse, work to develop age-friendly communities throughout Wales, and the focus on older people’s rights and tackling ageism and age discrimination.
It is even more important, in the context of the Covid-19 pandemic, that this strategy delivers for older people and the Commissioner will be working over the coming weeks to provide a response to this consultation and to ensure that the Strategy is a cross-departmental priority in the Welsh Government.

Winter Stories – Older people sharing their experiences

This is a particularly unusual and difficult winter for us all and the Commissioner wants to make sure that older people’s voices and experiences are heard and can be used to deliver change and improvements.
To do this, the Commissioner is asking older people to come forward and share their personal stories about what their lives are like through the winter – about the plans and action they are putting in place to help them get through the months ahead, what’s good or is making a positive difference, and about the things that may be making life more difficult.
If you’re interested and would like to find out more about how you can get involved, email [email protected] or call 07507 238596

Vacancy: Data and Research Analyst

The Commissioner is looking for a new Data and Research Analyst to join her team to ensure she can access and use appropriate data sources for good quality evidence, data and information to underpin her work.
The post holder will undertake analysis of data sources, lead on the evidence and data requirements the Commissioner’s work, develop indicators and measures to assess progress against the work programme priorities and produce detailed research and data briefings for a range of audiences.
Applications close on Tuesday 2 February at 5pm

Consultation Focus: Tackling Fuel Poverty 2020 to 2035

The Commissioner welcomed the actions set out in the Welsh Government’s draft Tackling Fuel Poverty plan to support older people who struggle to meet the costs of heating their homes in the winter but proposed that the plan’s ambition to eradicate fuel poverty by 2035 should be brought forward to 2026. The response also highlights the need to consider increasing household income as a major contributor to preventing fuel poverty and therefore the need to maximise the number of older people claiming their financial entitlements, such as Pension Credit.

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.