Cylchlythyr – Gorffennaf 2021 // Newsletter – July 2021

Cylchlythyr – Gorffennaf 2021

Newsletter – July 2021

Croeso i gylchlythyr rhanddeiliaid Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Bwriad hwn yw rhoi cipolwg i chi ar waith diweddaraf y Comisiynydd a’i thîm, yn ogystal â datblygiadau allweddol mewn polisi ac ymarfer sy’n ymwneud â heneiddio a phobl hŷn.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r eitemau neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â [email protected]

Welcome to the Older People’s Commissioner for Wales stakeholder newsletter.

This is designed to keep you up to date, at a glance, with the work of the Commissioner and her team as well as key developments in policy and practice concerning ageing and older people.

If you would like more information about any of the items or have any questions, please contact [email protected]

Blaenoriaethau’r Comisiynydd ar gyfer 2021-22 

Commissioner publishes priorities for 2021-22  

Mae’r Comisiynydd wedi nodi ei blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf ac, o ystyried effaith pandemig Covid-19 ar hawliau pobl hŷn, mae wedi nodi Diogelu a Hyrwyddo Hawliau Pobl Hŷn fel un o’i phrif flaenoriaethau ochr yn ochr â’r tair a gyhoeddwyd yn ei Strategaeth ar gyfer 2019-22: Rhoi Diwedd ar Ragfarn a Gwahaniaethu ar Sail Oed; Rhoi Terfyn ar Gam-drin Pobl Hŷn; Galluogi pawb i Heneiddio’n Dda.

Drwy ganolbwyntio ar y pedair blaenoriaeth allweddol hyn, bydd y Comisiynydd yn bwrw ymlaen â rhaglen waith helaeth yn 2021-22 i sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu diogelu wrth i bandemig Covid-19 barhau, ac yn cael eu cefnogi a’u galluogi i adfer ar ôl y pandemig a pharhau i gyfrannu at ein cymunedau.

Bydd y Comisiynydd yn parhau i ymgysylltu’n uniongyrchol â phobl hŷn o gymunedau ledled Cymru i sicrhau bod eu lleisiau, eu safbwyntiau a’u profiadau yn llywio ei gwaith.

Gallwch ddarllen mwy am flaenoriaethau’r Comisiynydd ar gyfer 2021-22 yma

The Commissioner has set out her priorities for the next 12 months and, given the impact of the Covid-19 pandemic on older people’s rights, she has identified Protecting and Promoting Older People’s Rights as one of her key priorities alongside the three published in her 2019-22 Strategy: Ending Ageism and Age Discrimination; Stopping the Abuse of Older People; and Enabling Everyone to Age Well.

By focusing on these four key priorities, the Commissioner will be taking forward an extensive programme of work in 2021-22 to ensure that older people are protected as the Covid-19 pandemic continues and are supported and enabled to recover from the pandemic and continue to contribute towards our communities.

The Commissioner will continue to engage directly with older people from communities throughout Wales to ensure that their voices, insight and experiences guide her work.

You can read more about the Commissioner’s priorities for 2021-22 here

Angen rhagor o wasanaethau a chymorth wedi’i deilwra ar gyfer pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin neu sydd mewn perygl o gael eu cam-drin

More services and tailored support needed for older people who are experiencing or at risk of abuse

Mae adroddiad gan y Comisiynydd wedi tynnu sylw at yr angen am ragor o wasanaethau a chymorth wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin neu sydd mewn perygl o gael eu cam-drin er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i’w cadw’n ddiogel neu i adael perthynas gamdriniol.

Er mwyn lansio’r adroddiad, mae’r Comisiynydd wedi dod ag oddeutu 200 o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn amrywiaeth o rolau ar draws y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, yn ogystal â phobl hŷn, ynghyd ar gyfer cynhadledd ar-lein i archwilio canfyddiadau’r adroddiad a phenderfynu ar y ffyrdd mwyaf effeithiol o fwrw ymlaen â’r camau y mae’r Comisiynydd yn galw amdanynt. Gallwch wylio fideo o’r gynhadledd yma.

Bydd y Comisiynydd yn defnyddio’r dystiolaeth y mae hi wedi’i chasglu i ddylanwadu ar ddatblygiad y Cynllun Cenedlaethol sydd ar y gweill ar gyfer Atal Cam-drin pobl hŷn ac i gefnogi’r gwaith o gyflawni newidiadau a gwelliannau ar lefel leol.

Darllenwch y stori’n llawn yma

A report from the Commissioner has highlighted the need for more services and support tailored to meet the needs of older people who are experiencing or at risk of abuse to ensure they can access the help and support they need to keep them safe or leave abusive relationships.

To launch the report, the Commissioner brought together around 200 professionals working in a variety of roles across the public and third sectors, as well as older people, for an online conference to explore the findings of the report and determine the most effective ways to take forward the action the Commissioner is calling for. You can watch a stream of the conference here.

The Commissioner will use the evidence she has captured to influence the development of the upcoming National Plan to Prevent Abuse of older people and to support the delivery of change and improvements at a local level.

Read the full story here

Y Comisiynydd yn lasio gwefan i helpu pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin

Commissioner launches website to help older people who are being abused

Ochr yn ochr â’r adroddiad, mae’r Comisiynydd wedi lansio adnodd newydd ar ei gwefan i helpu pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin, neu’r rheini sydd mewn perygl o gael eu cam-drin, i ddod o hyd i’r wybodaeth, y cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt. Mae’r wefan yn galluogi pobl hŷn, yn ogystal â’u ffrindiau a’u teuluoedd, i chwilio yn am wasanaethau a chymorth yn eu hardal leol a all eu helpu os ydynt yn cael eu cam-drin, os ydynt mewn perygl o gael eu cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Yn ogystal â’r wefan, mae dros 10,000 copi o daflen wybodaeth newydd – Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel – wedi cael eu dosbarthu ledled Cymru ar ran y Comisiynydd. Mae’r daflen yn rhoi manylion ynghylch ble gall pobl fynd i gael help a chefnogaeth, yr arwyddion o gam-drin y dylent fod yn chwilio amdanynt, a beth i’w wneud os ydynt yn poeni am rywun arall. Os hoffech chi archebu copi o’r daflen, anfonwch e-bost at [email protected].

Darllenwch y stori’n llawn yma

Alongside this report, the Commissioner has launched a new resource on her website to help older people who are being abused, or those at risk, find the information, advice and support they need. The website allows older people, as well as their family and friends, to search for services and support in their local area that can help them if they are experiencing abuse, are concerned they might be at risk, or are concerned about someone else.

In addition to the website, over 10,000 copies of a new information leaflet – Get Help Stay Safe – have been distributed throughout Wales on the Commissioner’s behalf. The leaflet provides details about where people can go for help and support, the signs of abuse they should be looking out for, and what to do if they are concerned about someone else. If you would like to order any copies of the leaflet, please email [email protected].

Read the full story here

Y Comisiynydd yn cyhoeddi adroddiad ar y portread negyddol o bobl hŷn yn y cyfryngau newyddion

Commissioner publishes report on the negative portrayal of older people in news media

Mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi adroddiad yn dangos bod portreadau negyddol o bobl hŷn yn y newyddion yn atgyfnerthu stereoteipiau a thybiaethau am bobl hŷn a mynd yn hŷn sy’n arwain at ragfarn ar sail oedran a gwahaniaethu ar sail oedran, yn dilyn dadansoddiad o dros 200 o erthyglau print ac ar-lein o amrywiaeth o gyhoeddiadau, gan gynnwys nifer o gyhoeddiadau yng Nghymru.

Mae’r adroddiad ‘Portread o Bobl Hŷn gan y Cyfryngau Newyddion’ yn edrych ar y ffyrdd y gall iaith, cynnwys a thôn erthyglau newyddion ddylanwadu ar agweddau at bobl hŷn. Roedd yr adroddiad yn nodi bod dros ddwy ran o dair o’r straeon newyddion a ddadansoddwyd yn portreadu pobl hŷn mewn ffordd negyddol, gan beintio darlun o bobl hŷn fel pobl sy’n sâl, yn ddioddefwyr, neu’n faich ar gymdeithas.

Mae’r adroddiad yn nodi cyfres o argymhellion allweddol ar gyfer y Sefydliad Safonau yn y Wasg Annibynnol (IPSO) ac Undeb Cenedlaethol Newyddiadurwyr (NUJ) a bydd y Comisiynydd yn gweithio gyda phartneriaid eraill, fel Ofcom, i wneud cynnydd o ran cyflawni canfyddiadau’r adroddiad.

Darllenwch y stori’n llawn yma

The Commissioner has published a report that found negative portrayals of older people in the news play a role in reinforcing stereotypes and assumptions about older people and growing older that lead to ageism and age discrimination, following analysis of over 200 print and online articles from a range of publications, including several Welsh publications.

‘Portrayal of Older People in News Media’ examines the ways that the language, content and tone of news articles may influence attitudes towards older people. The report found that over two-thirds of the news stories analysed portrayed older people in a negative way, painting a picture of older people as being in ill-health, being victims, or being a burden on society.

The report sets out a series of key recommendations for the Independent Press Standards Organisation (IPSO) and the National Union of Journalists (NUJ) to take forward and the Commissioner will be working with other partners, such as Ofcom, to make progress on delivering on the report’s findings.

Read the full story here

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.