AgeExecutive NewsRecent Post

Cylchlythyr Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Medi 2020 / Older People’s Commissioner for Wales Newsletter – September 2020

Annwyl gyfaill,

Yn amgaeedig, fe welwch chi Gylchlythyr Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, gyda’r newyddion diweddaraf am waith y Comisiwn dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Cofiwch rannu’r wybodaeth gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gydweithwyr sydd â diddordeb.

Diolch yn fawr iawn,

Ddim eisiau’r newyddion diweddaraf wrth Heneiddio’n Dda? Rhowch wybod i ni a byddwn yn diweddaru ein cofnodion. Edrychwch ar ein polisi preifatrwydd yn https://bit.ly/2HEV9Or

 
Dear friend,
Please find attached the newsletter from the Older People’s Commissioner for Wales, with updates of the Commissioner’s work over the last few months.
Please share with any friends, family or colleagues who may be interested.
Thank you very much,
Don’t want to keep receiving updates from Ageing Well? Let us know and we’ll update our records. View our privacy policy at https://bit.ly/2HEV9Or.
Heneiddio yn Dda / Ageing Well
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales
Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL
 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi // We welcome receiving correspondence in Welsh, we will respond to correspondence in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to delay
Ffôn / Tel: 029 2044 5030
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg // We welcome calls in Welsh

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.