Archive

Creative Rural Communities / Cymunedau Gwledig Creadigol

 

Vale Heroes Crisis Grant Fund / Cronfa Grant Argyfwng Arwyr y Fro

Creative rural Communities


Vale Heroes 2

The Vale Heroes Crisis grant fund is now open

The fund will offer grants of up to £3000 to Community Groups, the Voluntary Sector, Town and Community Councils and eligible businesses* towards the cost of initiatives within the Vale of Glamorgan that help members of the community severely affected by the Covid-19 pandemic.

The fund aims to:

  1. Meet the cost of purchasing equipment, machinery, and other materials for the purpose of delivering services efficiently to Vale residents in need of support.
  2. Offer support to test new initiatives which help address residents needs and which have the potential to achieve impacts in the longer term and / or be replicated in communities across the Vale.
  3. Offer general support to deliver services to communities in need as a result of the Covid-19 outbreak.

*Social enterprises and businesses wishing to trial a new initiative aimed directly at addressing evidenced local community need/s.

Vale Heroes Grant Fund guidance notes –

check your eligibility by clicking here!

For further information and to discuss your ideas before making an application, contact the Council by email to: 

[email protected]

The window for the first round of enquiries will be open until 12.00 noon on Thursday 30 April 2020.


Mae cronfa grant Argyfwng Arwyr y Fro bellach ar agor.

Bydd y gronfa’n cynnig grantiau o hyd at £3000 i grwpiau cymunedol, y sector gwirfoddol, cynghorau tref a chymuned a busnesau cymwys* tuag at gost mentrau ym Mro Morgannwg sy’n helpu aelodau o’r gymuned y mae pandemig Covid-19 yn effeithio’n ddifrifol arnynt.

Nod y gronfa yw:

  1. Talu costau prynu offer, peiriannau a deunyddiau eraill at ddiben cyflenwi gwasanaethau’n effeithlon i drigolion y Fro sydd angen cymorth.
  2. Cynnig cymorth i brofi mentrau newydd sy’n helpu i fynd i’r afael ag anghenion preswylwyr ac sydd â’r potensial i gyflawni effeithiau yn y tymor hwy a/neu gael eu hailadrodd mewn cymunedau ar draws y Fro.
  3. Cynnig cefnogaeth gyffredinol i ddarparu gwasanaethau i gymunedau mewn angen o ganlyniad i’r sefyllfa Covid-19.

*Mentrau a busnesau cymdeithasol sy’n dymuno treialu menter newydd wedi’i hanelu’n uniongyrchol at fynd i’r afael ag angen/anghenion cymunedol lleol.

Nodiadau canllaw cronfa grant Arwyr y Fro – gweld a allwch fanteisio arni

I gael rhagor o wybodaeth ac i drafod eich syniadau cyn gwneud cais, cysylltwch â’r Cyngor drwy e-bostio: 

[email protected]

Bydd y ffenest ar gyfer y rownd gyntaf o ymholiadau ar agor tan 12.00 hanner dydd ar ddydd Iau 30 Ebrill 2020.


LEADER


Contact Creative Rural Communities

Twitter

     @ruralvale

Facebook

Like us on Facebook

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.