Archive

Community Health Council Surveys – deadline Friday 21st August

Our Community Health Council would like to hear from you:

 During the coronavirus pandemic, one of the ways people can share  their views and experiences with your Community Health Council is by completing an on-line survey, or by contacting them via phone, email and website. 

 So that services can respond quickly, your Community Health Council share with their health boards what they are hearing from people in their local communities on an on-going basis.  At a national level they meet with the Welsh Government weekly to discuss what  they are hearing across Wales and the actions needed.

 The survey regarding care and treatment currently being received is available here:

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/899/page/100694

What will your winter care be like for you or your loved ones? The Community Health Council want to hear what matters to you about your own health and care and the health and care of your loved ones in the winter months ahead. Health services and local councils are dealing with so many new things because of the coronavirus pandemic, what impact will this have for you this winter? The people who plan and deliver our health and care services are working together to think about and decide how they deliver services over the winter period. Your Community Health Council will  share what they hear with the people who plan and deliver our health and care services, so that they listen and take action on the things that matter most to you.

With the winter season rapidly approaching, your Community Health Council also want to know what matters most to people and local communities about their health and care services during the winter months.

The survey regarding Winter Planning is available here:

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/899/page/101559

The Community Health Council will use what they hear to help make sure that health and care services respond to these things through their plans and actions. Please help them to do this, by completing their surveys and by sharing them with as many people as possible.

Please note from the Community Health Council Website, that the deadline for one of the surveys is Friday 21st August, so please take this opportunity to make your thoughts and views count!

 

Prynhawn da,

Cyn ein Hyrddiadau Gwybodaeth Ambiwlans Cymru arferol y byddwn yn eu hanfon atoch yn fuan, gofynnwyd i ni wneud pawb yn ymwybodol o gyfle pwysig iawn i sicrhau eich bod yn gallu dweud eich dweud wrth gynllunio ar gyfer eich Iechyd, yng ngoleuni’r Pandemig COVID 19, yn ogystal â meddwl ymlaen at fisoedd y gaeaf i ddod. Gweler yr esboniad isod, sy’n cynnwys dolenni i ddau arolwg pwysig sy’n cael eu cynnal gan Fwrdd y Cynghorau Iechyd Cymunedol:

Hoffai eich Cyngor Iechyd Cymunedol glywed gennych:

Yn ystod y pandemig coronafirws, un o’r ffyrdd y gall pobl rannu eu barn a’u profiadau â’ch Cyngor Iechyd Cymunedol yw trwy gwblhau arolwg ar-lein, neu drwy gysylltu â nhw dros y ffôn, e-bost a thrwy eu gwefan.

Er mwyn i’r gwasanaethau ymateb yn gyflym, mae eich Cyngor Iechyd Cymunedol yn rhannu â’u byrddau iechyd yr hyn y maent yn ei glywed gan bobl yn eu cymunedau lleol yn barhaus. Ar lefel genedlaethol maent yn cwrdd â Llywodraeth Cymru yn wythnosol i drafod yr hyn y maent yn ei glywed ledled Cymru a’r camau sydd eu hangen.

Mae’r arolwg ynghylch gofal a thriniaeth a dderbynnir er hyn o bryd ar gael yma:

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/899/page/100694

Sut fydd eich gofal gaeaf i chi neu’ch anwyliaid edrych? Mae’r Cyngor Iechyd Cymunedol eisiau clywed beth sy’n bwysig i chi am eich iechyd a’ch gofal eich hun ac iechyd a gofal eich anwyliaid yn ystod misoedd y gaeaf sydd i ddod. Mae’r gwasanaethau iechyd a chynghorau lleol yn delio â chymaint o bethau newydd oherwydd y pandemig coronafirws, pa effaith fydd hyn yn ei gael i chi’r gaeaf hwn?

Mae’r bobl sy’n cynllunio ac yn darparu ein gwasanaethau iechyd a gofal yn gweithio gyda’i gilydd i feddwl a phenderfynu sut maen nhw’n darparu gwasanaethau dros gyfnod y gaeaf. Bydd eich Cyngor Iechyd Cymunedol yn rhannu’r hyn maen nhw’n ei glywed gyda’r bobl sy’n cynllunio ac yn darparu ein gwasanaethau iechyd a gofal, fel eu bod nhw’n gwrando ac yn gweithredu ar y pethau sydd bwysicaf i chi.

Gyda thymor y gaeaf yn agosáu’n gyflym, mae eich Cyngor Iechyd Cymunedol hefyd eisiau gwybod beth sydd bwysicaf i bobl a chymunedau lleol am eu gwasanaethau iechyd a gofal yn ystod misoedd y gaeaf. 

Mae’r arolwg ynghylch Cynllunio Gaeaf ar gael yma:

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/899/page/101559

Bydd y Cyngor Iechyd Cymunedol yn defnyddio’r hyn maen nhw’n ei glywed i helpu i sicrhau bod gwasanaethau iechyd a gofal yn ymateb i’r pethau hyn trwy eu cynlluniau a’u gweithredoedd. Helpwch nhw i wneud hyn, trwy gwblhau eu harolygon a thrwy eu rhannu â chymaint o bobl â phosib.

Sylwch o Wefan y Cyngor Iechyd Cymunedol, mai’r dyddiad cau ar gyfer un o’r arolygon yw dydd Gwener 21ain Awst, felly manteisiwch ar y cyfle hwn i wneud i’ch meddyliau a’ch barn gyfrif!

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.