Archive

Comisiynydd Pobl Hŷn – Galwad am Straeon y Gaeaf / Older People’s Commissioner – Call for Winter Stories

Straeon y Gaeaf
Annwyl Gyfaill,
Wrth i ni nesáu at aeaf anarferol iawn a allai fod yn anodd i bob un ohonom, hoffai Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wneud yn siŵr bod lleisiau a phrofiadau pobl hŷn yn cael eu clywed, a bod modd eu defnyddio i sicrhau newid a gwelliannau.
Mae’r Comisiynydd yn chwilio am bobl hŷn i weithio gyda hi dros y misoedd nesaf a rhannu eu straeon personol am sut beth yw eu bywydau yn ystod y gaeaf – am y cynlluniau a’r camau mae pobl hŷn yn eu rhoi ar waith i’w helpu i ymdopi â’r misoedd nesaf, beth sy’n dda neu beth sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol, ac am y pethau a allai fod yn gwneud bywyd yn anoddach.
Bydd hyn yn helpu mewn dwy ffordd bwysig:

Helpu i ddeall yr anawsterau a’r heriau mae pobl hŷn yn eu hwynebu mewn ‘amser real’ er mwyn i ni allu adnabod materion penodol yn gyflym a sicrhau bod camau’n cael eu cymryd.
Darparu sylfaen dystiolaeth rymus sy’n dangos lle mae angen gwelliannau, er mwyn i ni allu dylanwadu ar gynlluniau a phenderfyniadau Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus allweddol eraill yng Nghymru.

Mae’r Comisiynydd yn gobeithio’n fawr y byddwch chi’n awyddus i gymryd rhan a rhannu eich stori gaeaf i gefnogi’r gwaith pwysig hwn. Rydyn ni’n croesawu cyfraniadau Cymraeg a Saesneg.
Os oes gennych chi ddiddordeb ac am wybod mwy am sut gallwch chi gymryd rhan, cysylltwch 03442 640670 neu anfonwch e-bost at [email protected]

Cofion cynnes,

Winter Stories
Dear Friend,
As we head into what will be a particularly unusual and potentially difficult winter for us all, the Older People’s Commissioner for Wales would like to make sure that older people’s voices and experiences are heard and can be used to deliver change and improvements.
The Commissioner is looking for older people to work with her over the next few months and share their personal stories about what their lives are like through the winter – about the plans and action older people are putting in place to help them get through the months ahead, what’s good or is making a positive difference, and about the things that may be making life more difficult.
This will help in two key ways:

Helping to understand the difficulties and challenges older people are facing in ‘real-time’ so we can quickly identify specific issues and ensure that action is taken.
Provide a powerful evidence base that shows where improvements are needed, so we can influence the plans and decisions of the Welsh Government and other key public bodies in Wales.

The Commissioner hopes you’d like to get involved and share your winter story to support this important work. Contributions in both Welsh and English are welcomed.
If you’re interested and would like to find out more about how you can get involved, contact 03442 640670 or email [email protected]
Warm wishes,

Heneiddio yn Dda / Ageing Well
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales
Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.