Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Sesiynau Ymgysylltu / Older People’s Commissioner for Wales – Engagement Sessions

Sesiynau Ymgysylltu – Ailgysylltu â’n Chymunedau
 
Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn eisiau clywed am eich profiadau o ailgysylltu â’ch cymuned wrth i’r cyfyngiadau newid, a’ch barn chi am yr hyn sydd angen digwydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu gwneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw, ac nad oes neb yn cael ei adael ar ôl wrth i ni symud ymlaen. 
 
Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan yn un o’n grwpiau ffocws ar-lein sydd ar y gweill (dyddiadau isod) i rannu eich profiadau, trafod eich pryderon a helpu i lywio gwaith y Comisiynydd.
 
Rydym yn awyddus iawn i glywed am sut rydych chi’n ymdopi y gaeaf hwn – beth yw’r heriau yr ydych yn eu gwynebu a beth ydych chi’n edrych ymlaen i’w wneud pan fydd y tywydd yn gwella.
 
I ymuno â ni, cofrestrwch a dewis un o’r dyddiadau isod:
 
 
 
 
 
Cofiwch rannu’r wybodaeth gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gydweithwyr sydd â diddordeb.
 
Rydym yn mawr obeithio y gallwch ymuno â ni yn un o’r sesiynau!
 
 
 
Engagement Sessions – Reconnecting with our Communities
 
The Older People’s Commissioner wants to hear about your experiences of re-connecting with your community as restrictions have changed, and your views on what needs to happen to make sure that older people can do the things that matter to them, and that no-one is left behind as we move forward.
 
We’d like to invite you to take part in one of our upcoming online focus groups (dates below) to share your experiences, discuss your concerns and help guide the Commissioner’s work.
 
We particularly want to hear about how you are coping this winter – what are the challenges you are facing and what you are looking forward to doing when the weather gets better.
 
To join us, please register and select one of the dates below:
 
 
 
 
 
Please share with any friends, family or colleagues who may be interested.
 
We very much hope you can join us at one of the sessions!
Heneiddio yn Dda / Ageing Well
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales
Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL
 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi // We welcome receiving correspondence in Welsh, we will respond to correspondence in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to delay
Ffôn / Tel: 029 2044 5030
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg // We welcome calls in Welsh

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.