AgeArchiveExecutive News

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Lansiad o’n Hyb Cymunedol Facebook / Older People’s Commissioner – Launch of our Facebook Community Hub

Annwyl gyfaill,
Gobeithio eich bod chi’n cadw’n iach ac yn ddiogel yn y cyfnod heriol ac anodd hwn.
Wrth i ni ddod i arfer â’r cyfyngiadau sydd wedi’u gosod ar fywydau pob un ohonon ni oherwydd coronafeirws, rydyn ni hefyd yn gweld mwy a mwy o bobl mewn cymunedau ar hyd a lled y wlad yn dod ynghyd i helpu ei gilydd. O gynnigion i gerdded cŵn, nôl siopa a meddyginiaethau, cysylltu â phob hŷn sydd ar eu pennau eu hunain, a chymryd rhan mewn mentrau cydgymorth cymunedol, rydyn ni’n gweld gweithgareddau cymunedol hanfodol ac ysbrydoledig. Rydyn ni hefyd yn gweld gallu rhai gwasanaethau i gefnogi pobl hŷn yn cael ei herio.
Er mwyn rhoi sylw i’r hyn sy’n digwydd ledled Cymru i helpu pobl hŷn yn ystod y cyfnod ansicr hwn, rhannu gwybodaeth am y newidiadau sy’n gorfod cael eu gwneud i wasanaethau hanfodol a pharhau i glywed eich llais, rydyn ni wedi creu gofod ar-lein ar ein Tudalen Facebook lle gall pawb rannu beth sy’n digwydd lle maen nhw’n byw. Bydd hefyd yn le defnyddiol i glywed am y rhwystrau rydych chi’n eu hwynebu oherwydd eich bod chi’n gorfod hunanynysu, neu fod gwasanaethau yn cael eu rhedeg ar gapasiti is.
Os hoffech chi gysylltu â ni dros y ffôn, gallwch adael neges ar rif ffôn ein swyddfa 03442 640 670 a bydd rhywun yn eich ffonio chi yn ôl. Efallai y byddwch chi’n gweld yr hyb gwybodaeth am goronafeirws ar ein gwefan yn ddefnyddiol.
Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi ac at barhau i weithio gyda chi i wneud popeth y gallwn ni i gefnogi pobl hŷn dros y cyfnod hwn.
Cofion Gorau
A close up of a logoDescription automatically generated
Heléna Herklots CBE
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Dear friend,
I hope this finds you safe and well in this challenging and difficult time.
As we get used to the restrictions placed on all our lives because of coronavirus, we are also seeing more and more people in communities across the country coming together to help each other. From offering to walk dogs, picking up shopping and medicines, contacting isolated older people, and taking part in community mutual aid responses, we are seeing some inspiring and vital community action. We are also seeing some services’ capacity for supporting older people being tested.
To highlight what is going on around Wales to support older people in this uncertain time, to share information about what changes are having to be made to essential services and to continue hearing your voice, we have put together an online space on our Facebook page where everyone can share what is going on where they live. This will also be a useful place to hear about barriers you are experiencing because of having to self-isolate, or because of services being run at a reduced capacity.
Should you want to get in contact with us on the phone, you are able to leave a message using our office number 03442 640 670 and someone will get back to you. You might also find our coronavirus information hub on our website useful.
We look forward to hearing from you and continuing to work with you to do all we can to support older people at this time.
With best wishes
A close up of a logoDescription automatically generated
Heléna Herklots CBE
Older People’s Commissioner for Wales
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales
Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL
 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi // We welcome receiving correspondence in Welsh, we will respond to correspondence in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to delay
Ffôn / Tel: 029 2044 5046
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg // We welcome calls in Welsh

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.