Archive

COFRESTRU / REGISTRATION – Trawsnewid gwasanaethau a chymorth i bobl hŷn sy’n cael eu cam-drin/Transforming services and support for older people experiencing abuse: 15 Mehefin/June 10:00-11:30 AM

GWEMINAR: Dydd Iau , 15 Mehefin 10.00-11.30am

Trawsnewid gwasanaethau a chymorth i bobl hŷn sy’n cael eu cam-drin

Ymunwch â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i edrych ar ganfyddiadau ei hymchwil i’r gwasanaethau a’r cymorth i bobl hŷn sy’n cael eu cam-drin neu sydd mewn perygl o hynny, ac ar y ffyrdd gallwn ni gydweithio i wneud yn siŵr bod pobl hŷn ar hyd a lled Cymru’n gallu cael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt.

Bydd y Comisiynydd, ar y cyd â phanel arbenigol, yn edrych ar y mathau o wasanaethau sydd ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd; ar brofiadau pobl hŷn, gan gynnwys y problemau a’r heriau penodol sy’n gallu eu hatal rhag cael cymorth; ac ar yr arferion da sy’n cael eu dilyn ar hyn o bryd ac sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Mae rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ynghlwm

I archebu eich lle yn y weminar, cofrestrwch yn: https://tocyn.cymru/event/992279cf-d9d6-44ae-b33b-59aad1e0c2a6/s

Sgroliwch lawr ar gyfer y Saesneg / Please scroll down for English

WEBINAR EVENT: Tuesday 15 June, 10.00-11.30am

Transforming services and support for older people experiencing abuse

Join the Older People’s Commissioner for Wales to explore the findings of her research into the services and support for older people experiencing or at risk of abuse, and the ways we can work together to ensure that older people throughout Wales can access the help they may need.

Joined by an expert panel, the Commissioner will examine the types of services currently available in Wales; older people’s experiences, including the specific issues and challenges that can prevent them from getting help and support; and the good practice underway that is making a positive difference.

Further information about the event is attached

To book your place, register at: https://tocyn.cymru/event/992279cf-d9d6-44ae-b33b-59aad1e0c2a6/s

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.