Archive

Carers Wales announce first dedicated virtual wellbeing day.

Carers Wales are delighted and excited to announce our very first dedicated virtual wellbeing day.

Our second wellbeing day will be on Saturday the 27th February and our third wellbeing day will be on Friday 26th March.

We want to invite unpaid carers to join us in a celebration of the Mindful activities that we have had on our Me Time sessions and share that experience with other carers who are in the same position.

Mae Gofalwyr Cymru yn falch iawn ac yn gyffrous i gyhoeddi ein diwrnod lles rhithwir arbennig ar – lein cyntaf.

Bydd ein hail ddirwnod lles ar ddydd Sadwrn 27ain Chwefror a’n trydydd diwrnod lles fydd dydd Gwener 26ain Mawrth.

Hoffem wahodd gofalwyr di-dal i ymuno a ni i ddathlu’r gweithgareddau Ymwybodol yr ydym wedi’u cael ar ein sesiynau Me Time a rhannu’r profiad hwnnw a gofalwyr eraill yn yr un sefyllfa

————————————————————————

We are hosting a full day of activities to support the mindfulness and wellbeing of unpaid carers on 29th January 2021. Each session is individual, and you can join as many or as few as you like. You do not have to commit to the whole day.

The day will look like this:

• 10.00 -11.20 – Mindfulness.

• 11.30 -12.50 – Managing your mind.

• 13.00 -14.20 – Laughing Yoga – suitable for all ages and abilities.

• 14.30 – 15.50 – Relaxation through Dance and Music – suitable for all ages and abilities.

• 16.00 -17.20 – Mindfulness.

• 17.30 – 18.50 – Creative Writing Masterclass.

• 19.00 – 20.20 – Sleep Therapy.

Rydym yn cynnal diwrnod llawn o weithgareddau i gefnogi ymwybyddiaeth ofaglar a lles gofalwyr di – dal ar 29ain Ionawr 2021. Mae pob sesiwn yn unigol a gallwch ymuno a chynifer neu gyn lleied ag yn dymunwch. Nid oes raid i chi ymrwymo i’r diwrnod cyfan.

Bydd yr dirwnod yn edrych fel hyn:

• 10.00 – 11.20 – Ymwybyddiaeth ofalgar.

• 11.30 – 12.50 – Rheoli eich meddwl.

• 13.00 – 14.20 – Sessiwn Ioga Chwerthin – addas ar gyfer pob oedran a gallu.

• 14.30 – 15.50 – Sesiwn Dawns I Pawb – addas ar gyfer pob oedran a gallu.

• 16.00 – 17.20 – Ymwybyddiaeth ofalgar .

• 17.30 – 18.50 – Dosbarth Meistr ysgrifennu creadigol.

• 19.00 – 20.20 – Therapi Cysgu.

————————————————————————

Me Time’ is a chance for unpaid carers to do something for their own enjoyment. These online sessions, funded by the Welsh Government, are a place where carers can get involved in a range of activities and explore new opportunities that they may not be able to do normally. We will be doing all sorts of things ranging from group viewings of the great wonders of the world, to arts, music, physical exercise, relaxation, and mindfulness and so much more.

Mae ‘Amser i mi’ yn gyfle i ofalwyr di-dâl wneud rhywbeth er eu mwynhad eu hunain. Mae’r sesiynau ar-lein hyn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn fan lle gall gofalwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ac archwilio cyfleoedd newydd nad ydyn nhw yn gallu eu gwneud fel arfer o bosibl. Byddwn yn gwneud pob math o bethau yn amrywio o wylio rhyfeddodau mawr y byd mewn grŵp, i gelfyddydau, cerddoriaeth, ymarfer corff, ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar a chymaint mwy.

To find out more click here: https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-wales-wellbeing-day-tickets-135986279623

I ddarganfod mwy cliciwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-wales-wellbeing-day-tickets-135986279623

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.