ArchiveHealth news

Cardiff and Vale University Health Board’sImproving Care for Frail Older People in the Vale of Glamorgan

We would like to hear your views on proposals to improve care for frail older people in the Vale of Glamorgan.

In line with the plans set out in our Shaping Our Future Wellbeing Strategy, we have invested significantly in primary and community services to increase the support available to keep people living well at home. We know that the number of older people in our population will continue to grow and our models of care have to adapt to meet these changing and growing needs.

This engagement focuses on proposals for improving the care for frail older people in the Vale of Glamorgan when they come into hospital. When they no longer need to be in hospital, we want them to be able to leave with appropriate support in place more quickly, in order to give them the best chance of continued independence and dignity in their own home or in a community setting.

Please go to the UHB website to read the Engagement Document, Frequently Asked Questions and Equality and Health Impact Assessment, and tell us what you think.

Responses to the questions contained in the Engagement Document can be returned via the following options:

–          By email to [email protected]

–          By post to:

General Manager

Ward C6 Corridor – Directorate Management Office

Integrated Medicine Directorate

Cardiff and Vale University Hospital

University Hospital of Wales

Heath Park

Cardiff CF14 4XW

–          By hand to Information and Support Centres at Barry Hospital or University Hospital Llandough

You can also contact the local Community Health Council (CHC) for more information:

[email protected]

We will also be holding a public workshop on Monday 23rd September 1.00 – 3.30pm in the Glamorgan Suite at the Barry Memo Arts Centre, Gladstone Road, Barry, CF62 8NA.  This will be an opportunity to learn more about the proposals and discuss your views with clinicians. The workshop will start with a presentation at 1.00pm followed by table discussions on different aspects of the proposals. It will finish at 3.30pm.

The closing date for responses is Friday 1 November 2019

We would be grateful for your help with sharing information about the engagement with colleagues and networks, and with encouraging people to share their views.

If you going to attend the public workshop and wish to participate using the Welsh language, please use the engagement email address to let us know at least 5 working days before the date of the meeting, so that we can organise translation services.

Cynigion Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i wella gofal ar gyfer pobl hŷn eiddil ym Mro Morgannwg

Hoffem glywed eich barn ynglŷn â chynigion i wella’r gofal ar gyfer pobl hŷn eiddil ym Mro Morgannwg.

Yn unol â’r cynlluniau a nodwyd yn ein strategaeth Siapio ein Lles i’r Dyfodol, rydym wedi buddsoddi’n sylweddol mewn gwasanaethau sylfaenol a chymunedol er mwyn cynyddu’r gefnogaeth sydd ar gael i gadw pobl i fyw’n iach yn eu cartref eu hunain. Gwyddom y bydd nifer y bobl hŷn yn ein poblogaeth yn parhau i gynyddu a bod yn rhaid addasu ein modelau gofal i ddiwallu’r anghenion cynyddol hyn.

Mae’r ymgysylltiad hwn yn canolbwyntio ar gynigion i wella’r gofal ar gyfer pobl hŷn eiddil ym Mro Morgannwg pan ddônt i’r ysbyty. Pan na fydd angen iddynt fod yn yr ysbyty mwyach, rydym am iddynt allu gadael gyda chefnogaeth briodol yn ei lle yn gyflymach, er mwyn rhoi’r cyfle gorau iddynt barhau gyda’u hannibyniaeth a’u hurddas yn eu cartref eu hunain neu mewn lleoliad cymunedol.

Ewch i wefan y BIP i ddarllen y Ddogfen Ymgysylltu, Cwestiynau Cyffredin a’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd, a rhoi eich barn.

Gellir dychwelyd ymatebion i’r cwestiynau sydd yn y Ddogfen Ymgysylltu gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

–          Drwy e-bost at [email protected]

–          Drwy’r post i:

Rheolwr Cyffredinol

Coridor Ward C6 – Swyddfa Rheolwr y Gyfarwyddiaeth

Cyfarwyddiaeth Meddygaeth Integredig

Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro

Ysbyty Athrofaol Cymru

Parc Mynydd Bychan

Caerdydd CF14 4XW

–          Yn bersonol yn y Canolfannau Gwybodaeth a Chefnogaeth yn Ysbyty’r Barri neu Ysbyty Athrofaol Llandochau

Gallwch hefyd gysylltu â’r Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) lleol i gael rhagor o wybodaeth:

[email protected]

Byddwn hefyd yn cynnal gweithdy cyhoeddus ar ddydd Llun 23 Medi  1.00 – 3.30pm yn Ystafell Morgannwg, Canolfan Gelfyddydau’r Memo, Heol Gladstone, Y Barri, CF62 8NA. Bydd hwn yn gyfle i gael gwybod mwy am ein cynigion a thrafod eich barn gyda chlinigwyr. Bydd y gweithdy’n dechrau gyda chyflwyniad am 1.00pm a dilynnir hyn gan drafodaeth bwrdd yn ymdrin â gwahanol agweddau ar y cynigion. Bydd yn gorffen am 3.30pm.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 1 Tachwedd 2019

Byddem yn ddiolchgar i gael eich cymorth i rannu gwybodaeth am yr ymgysylltiad gyda chydweithwyr a rhwydweithiau, a thrwy annog pobl i rannu eu barn.

Os ydych yn bwriadu mynychu’r gweithdy cyhoeddus ac yn dymuno cyfranogi yn Gymraeg, defnyddiwch gyfeiriad e-bost yr ymgysylltiad i roi gwybod i ni o leiaf 5 diwrnod cyn dyddiad y cyfarfod, fel y gallwn drefnu gwasanaeth cyfieithu.

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.