Archive

Arolwg Llesiant GIG / NHS Wellbeing Survey

Annwyl gyfaill

Mae’r 7 Bwrdd Iechyd ar draws Cymru wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgolion Abertawe a Chaerdydd i ddatblygu astudiaeth sy’n ceisio deall effaith coronafeirws ar les emosiynol ac iechyd meddwl poblogaeth Cymru.

I’r unigolion hynny a fyddai’n barod i gymryd rhan yn yr arolwg, neu sy’n dymuno cael mwy o wybodaeth amdano, cliciwch y ddolen hon www.wales-wellbeing.co.uk/survey neu ewch i’r wefan www.wales-wellbeing.co.uk. Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 10-15 munud i’w gwblhau. Os hoffai unrhyw un gymryd rhan yn yr arolwg ond byddai’n well ganddo gopi papur gellir ei lawrlwytho o’r wefan neu gall unigolion ffonio 07737558980 a gadael eu henw a’u cyfeiriad i ofyn am gopi.(Yn anffodus mae’r Rhif ffôn heb griw ac mae ganddo ffôn ateb a ddefnyddir yn unig ar gyfer postio arolygon i bobl sy’n gofyn am hyn).

 

Bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu dadansoddi ar lefel genedlaethol, Bwrdd Iechyd ac awdurdod lleol a byddant yn cael eu defnyddio i dywys y NHS yng Nghymru, a’n gwasanaethau lleol, i gefnogi lles y boblogaeth dros y misoedd nesaf.

Cofiwch rannu’r wybodaeth gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gydweithwyr sydd â diddordeb.

Diolch yn fawr iawn


Dear friend

The 7 Health Boards across Wales have been working with Swansea and Cardiff Universities to develop a study that aims to understand the impact of coronavirus on the emotional well-being and mental health of the Welsh population.

For those individuals who would be willing to participate in the survey, or wish to gain more information about it, please click this link www.wales-wellbeing.co.uk/survey or visit the website www.wales-wellbeing.co.uk. The survey should take no longer than 10-15 minutes to complete. If anyone would like to participate in the survey but would prefer a paper copy it can be downloaded from the website or individuals can phone 07737558980 and leave their name and address to request a copy. (Unfortunately the phone number is unmanned and has an answerphone that is solely used for posting surveys to people who request this).

The survey results will be analysed at a National, Health Board and Local Authority level and will be used to guide the NHS in Wales, and our local services, to support the well-being of the population over the coming months.

Please share with any friends, family or colleagues who may be interested.

Thank you very much

Heneiddio yn Dda / Ageing Well

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales

Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi // We welcome receiving correspondence in Welsh, we will respond to correspondence in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to delay

Ffôn / Tel: 029 2044 5030

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg // We welcome calls in Welsh

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.