Mae ein cylchlythyr diweddaraf ynghlwm.

Please find our latest newsletter attached.

Diolch/Thanks

Heneiddio yn Dda yng Nghymru / Ageing Well in Wales

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru / Older People’s Commissioner for Wales

Adeiladau Cambrian / Cambrian Buildings
Sgwâr Mount Stuart / Mount Stuart Square
Caerdydd / Cardiff, CF10 5FL

 Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi // We welcome receiving correspondence in Welsh, we will respond to correspondence in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to delay

 Ffôn / Tel: 029 2044 5046

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg // We welcome calls in Welsh

www.ageingwellinwales.com

Dilynwch ni ar Twitter @HeneiddioynDda / Follow us on Twitter @AgeingWellCymru

Age-Friendly Wales – Summer 2019 (eng)

Age-Friendly Wales – Summer 2019 (cym)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.