Archive

Age Friendly Vale and the Vale 50+ Strategy Forum Survey / Bro o Gyfleoedd i’r Henoed ac Arolwg Fforwm Strategaeth 50+ y Fro

vale of glamorgan

As you may already be aware the Public Services Board is currently in the process of applying for World Health Organisation (WHO) Age Friendly Status in the Vale with support from the Older People’s Commissioners Office. As part of this application process the PSB are looking to engage with residents to capture views on how age friendly the Vale currently is.

To do this a short survey had been developed with the Vale 50+ Strategy Forum to find out more about what residents think about living in the Vale and how we can make it more age friendly, and to assist with the review of the Vale 50+ Forum exploring what people would like from the Vale 50+ Strategy Forum going forward and to encourage membership.

To complete the survey please click here. The survey will run from 25/02/2022 – 31/03/2022. If you are unable to complete the online survey or you would like to submit more detailed feedback, please email: [email protected] or call 01446 700111.

Responses will help the Forum to develop and help partners better understand what more can be done across the Vale to ensure the Vale is a place where people of all ages can live happily and healthily, especially as we grow older.

In order for this work to be informed by the views of as many people as possible we’d really appreciate you forwarding the survey on to any network/contact groups you think may find it useful.

More information on the work to become an Age Friendly Vale can be seen here.

If you would like a hard copy, please do let us know and we can arrange for one to be delivered to you.

Many thanks,

Helen

 

Annwyl bawb,

Fel y gwyddoch eisoes, mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wrthi’n gwneud cais am Statws Bro o Gyfleoedd i’r Henoed Sefydliad Iechyd y Byd gyda chymorth Swyddfa’r Comisiynwyr Pobl Hŷn.  Fel rhan o’r broses ymgeisio hon, mae’r BGC yn awyddus i ymgysylltu â thrigolion i gasglu barn o ran faint o gyfleoedd sydd ar gael yn y Fro ar hyn o bryd.

I wneud hyn, lluniwyd arolwg byr gyda Fforwm Strategaeth 50+ y Fro i gael gwybod mwy am yr hyn y mae trigolion yn ei feddwl am fyw yn y Fro a sut y gallwn ei wneud yn lle â mwy o gyfleoedd i’r henoed, ac i gynorthwyo gyda’r adolygiad o Fforwm 50+ y Fro yn archwilio beth yr hoffai pobl ei gael o Fforwm Strategaeth 50+ y Fro wrth symud ymlaen i annog aelodaeth.

I gwblhau’r arolwg cliciwch yma. Cynhelir yr arolwg rhwng 25/02/2022 a 31/03/2022.  Os na allwch gwblhau’r arolwg ar-lein neu os hoffech gyflwyno adborth manylach, anfonwch e-bost i: [email protected] neu ffoniwch 01446 700111.

Bydd eich ymatebion yn helpu’r Fforwm ddatblygu a helpu partneriaid i ddeall yn well beth arall y gellir ei wneud ledled y Fro i sicrhau bod y Fro yn fan lle gall pobl o bob oed fyw’n hapus ac yn iach, yn enwedig wrth i ni fynd yn hŷn.

Er mwyn i’r gwaith hwn gael ei lywio gan farn cynifer o bobl â phosibl, byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe baech yn anfon yr arolwg ymlaen at unrhyw rwydwaith / grwpiau cyswllt a allai fod yn ddefnyddiol yn eich barn chi.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y gwaith i ddod yn Fro o Gyfleoedd i’r Henoed yma.

Os hoffech gael copi caled, rhowch wybod i ni a gallwn drefnu i un gael ei anfon atoch.

Diolch yn fawr,

Helen

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.